Ortada insan hakları evrensel beyannamesi diye bir bildiri var.

 Bildiri; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunca Haziran 1948'de hazırlandı. Yapılan kimi değişikliklerin ardından, 10 Aralık 1948'de Genel Kurulun Paris'te yapılan oturumunda kabul edildi. Oturumda, 6 sosyalist ülke çekimser kaldı. Bildiri, bu ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi.

30 maddeden oluşan bu bildiriyi, Üye Devletlerin, Birleşmiş Milletlerle işbirliği içinde, insan haklarının ve temel özgürlüklerin evrensel olarak saygı görmesi ve gözetilmesini sağlamayı taahhüt ettiklerini, Bütün halklar ve uluslar için bir ortak başarı ölçüsü olarak bu insan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder…

Böyle bir bildiri var da kimleri koruyor? Hangi şartlar altında? Kime göre? Kimin faydasına?
İnsanlık için ne kadar kullanışlı? Yani insanlığa katkısı ne?

Gazze’de yaşananlar aslında dünyada emperyalizmin insanlığa yaşattıklarının adeta dışa vurumu…

İlginç olan İsrail devleti 14 Mayıs 1948’de kuruluyor, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 10 Aralık 1948 kabul edilmiş.

Birleşmiş Milletler bu beyanın uygulamasında sorumlu ve İsrail BM’in aldığı kararları en çok uygulamayan ülkelerden birisi…

Bu beyannamenin 30’ncu maddesi: İş bu Beyannamenin hiçbir hükmü, herhangi bir devlete, zümreye ya da ferde, bu Beyannamede ilan olunan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyete girişme ya da eylemde bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz, der…

Ve buna rağmen ABD yetkilileri uluslararası kararları verirken insan hakları, adalet ve yaşama hakkını da içeren bu beyannamenin hiçbir hükmünü dikkate almayan bir tavır içinde Amerika’nın faydası ya da zararı dikkate alınarak karar verir. Bunu açıklıkla deklere eder.

Uluslararası kararlarını verirken insanlığı esas alıp, bu beyannamenin lafzını ve ruhunu da dikkate alarak karar vermez.

Konuya Temel’in otobanda trafiğe çıkış anına benzeterek anlatırsak;

Temel bir gün otobanda ters yönde trafiğe çıkar. Seyir halinde iken radyoyu açar, polis radyosu devreye girer anons eder ; ‘’dikkat dikkat; x otobanında bir araç ters yönde, tehlikeli bir şekilde seyretmektedir,  dikkatli olun der’’ 

Temel: anonsu duyunca, ne bir aracı bütün araçlar ters  yönde seyretmekte diye söylenir..

Şimdi İsrail ve Amerika insanlık otobanında ters yönde trafiğe çıkıyor ve bütün insanlığı ters yönde gitmekle itham ediyor.

İnsan hakları evrensel beyannamesinin aksine hareket ediyor, Amerika’nın çıkarları ne gerektiriyorsa onu yaparız deniyor.

Peki 30 maddeye ne oldu?

Herkes bu beyana uyacak sadece birkaç devlet istediği kurala göre hareket edecek böyle bir şey olabilir mi?

Afganistan, Irak, Arap baharları şimdi de  Gazze ‘de yaşanan olaylarda neler bombalandı, şimdi Gazze’de neler  bombalanıyor?

Aslında insan Hakları evrensel beyannamesinde kendilerinin koyduğu kurallar bombalanıyor…Maddelerin bazılarına bakalım bu bombalama ve işgal eylemleri ile neler ayaklar altına alınıyor?

Madde 1 bütün insanlığın hürriyeti haysiyeti eşitliği,

Madde 2 din, ırk, milliyet, gelir güç her ne olursa olsun bu haklar karşısındaki eşit olma hali,

Madde 3 yaşama hürriyeti, kişi emniyeti,

Madde 4 hiç kimse köle ve kul olamaz hakkı,

Madde 5 Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz hakkı,

Madde 6 Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkını haizdir, hakkı,

Madde 7 Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından istifade hakkını haizdir.

Madde 9 Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulanamaz veya sürülemez.

 Madde 10 Herkes, haklarının, vecibelerinin veya kendisine karşı cezai mahiyette herhangi bir isnadın tespitinde, tam bir eşitlikle, davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şekilde ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.

Madde 11  Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün tertibatın sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit edilmedikçe masum sayılır, hakkı,

 Madde 12 Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz hakkı,

 Madde 13 Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına haizdir.

Madde 17  Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olmak hakkını haizdir. Madde 18 Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır;

Madde 19 Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır.

Madde 22 Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güvenliğe hakkı vardır;

Madde 25 Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.

Madde 26 Her şahsın öğrenim hakkı vardır.

Madde 28 Herkesin, işbu Beyannamede derpiş edilen hak ve hürriyetlerin tam tatbikini sağlayacak bir sosyal ve milletlerarası nizama hakkı vardır.

Madde 30 İşbu Beyannamenin hiçbir hükmü, herhangi bir devlete, zümreye ya da ferde, bu Beyannamede ilan olunan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyete girişme ya da eylemde bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz,

Aslında bombalanan ne? Neresi?

İnsan hakları, insanlık, Birleşmiş milletler,

Güvenlik konseyi, Lahey adalet divanı,

Modern dünyanın bütün kurumları bombalanıyor.

Süper güç, örnek yönetim ülkesi Amerika İsrail’in kuklası… Ya da birçok yere müdahale ettiği gibi İsrail’i kullanarak konumlanma stratejisi…

Hatta İsrail’le ben olmazsam sen olmazsın mesajı..

Hem saldırıyı organize edip hem de koruyucu gibi herkesten önce İsrail’in yanında olmuş olamaz mı?

İş içinde iş var gibi…

Akdeniz’de Orta Doğuda , Gelişen Türk dünyasının en stratejik noktasında konumlanarak bir taşla 10 kuş vurma planı…

Bu süper gücü kuranlar sen bize bugünler için lazımsın dedi galiba….