(ö. 1312/1896)

Taşkent’in Sarılar Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. Patlakoğulları ailesindendir ve babası Nakşi tarikatına mensup Abdullah Efendi'dir. İlk tahsilini köyünde tamamladıktan sonra Konya’ya gelip eğitimini burada sürdürmüştür. Ardından İstanbul’da Ayaşlı Mustafa Efendi’den icazet aldı. Bir dönem Beyazıd Cami’inde talebe okuttu ve pek çok talebeye icazet verdi.

İlim ve irfanıyla dikkat çeken Muhammed Hulusi Efendi, Topkapı Sarayı’nda Buhari-i Şerif ve Şifa-i Şerif hocalığına atanmıştır. 1291/1874-1295/1878 yılları arasında Huzur Dersleri’ne katılmış ve 1296/1879 yılında mukarrirliğe getirilmiştir. Bu görevi 1312 H. 1894 M. yılına kadar sürdürmüştür. Aynı tarihte Saraçhanebaşı’nda bulunan Mimar Ayaz Mahallesindeki evinde 63 yaşında iken vefat etmiştir. Kabri Fatih'te bulunan bir türbenin yakınındadır.

Kabir taşına Vâsıf Efendi tarafından şu mısralar yazılmıştır:

"Fazl-ı irfan sahibiydi şeriat hadimi,

Züht ü takva ile mamur olmuş idi bâtını.

Hem muharrirlik şerefbahş olmuştu zâtına,

Rütbesi alelmeratip İstanbul idi payesi."

Fatiha ile yazdı Vâsıf böyle bir tarihi-tam,

Afvede Yezdân Hacı Mehmet Hulusi kulunu 1312.”

Kaynaklarda merhumun akıcı, düzgün ve güzel konuştuğu ve Mekke Kadılığını elde belirtilmektedir.

Hoş bir nükte olarak İki metreye yakın boyu ile gösterişli bir zat olan Hadimli Muhammed Hulusi Efendi’ye padişah II. Abdülhamit Han büyük saygı ve hürmet göstermiştir. Öyle ki, bayram  tebriklerinde adet olduğu üzere padişahın oturduğu tahtın saçağı öpülür.Padişahın merhuma tahtın saçağını öptürmediği kaynaklarda geçmektedir.

KAYNAKLAR:

Ebül’ulâ Mardin. Huzur Dersten, C. ll, s.150-151;

Uz,  M.Ali ,“Hadimli Mehmed Hulusi Efendi” , Konya Ansiklopedisi, 2012, 4/138.