banner5
Mevlüt EGİN
Mevlüt EGİN
Yazarın Makaleleri
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 61
SULTAN ABDÜLMECİD 2 Tanzimat fermanı ile yapılan yenilikler Her bölgede imar meclisleri çalışmalar yaptı. Maliye Fransa örnek alınarak düzenlendi. Mali yetkiler defterdarlara verildi. Vergilerin belirlenmesi vilayet meclisine, toplanması vergi...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 60 SULTAN ABDÜLMECİD 1
Abdülmecit, 25 Nisan 1823 yılında doğmuş 110. İslam halifesi ve 31. Osmanlı padişahıdır. Annesi Bezmialem Sultan, babası ise 2.Mahmut'tur. Padişahlığı döneminde Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Osmanlıların son dört padişahının...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 59 SULTAN 2. MAHMUT
Sultan İkinci Mahmud, 20 Temmuz 1785 tarihinde, İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nakşidil Valide Sultan'dır. Orta boylu, geniş omuzlu, beyaz sakallı, zarif ve sevimli yüzlüydü. Diğer Osmanlı padişahları...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 58 SULTAN 4. MUSTAFA 
Yirmi dokuzuncu Osmanlı Sultanı. İslâm halifelerinin doksan dördüncüsüdür. Babası Birinci Abdülhamid Han, annesi Aişe Sineperver Valide Sultandır. İstanbul'da 8 Eylül 1779' da doğdu. Şehzadeliğinde yüksek din ve fen bilgileri...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 57
AVUSTURYA SAVAŞLARI 12 Temmuz 1737'da Avusturya da Rusya'nın yanında savaşa girdi. (80.000 profesyonel asker, 50.000 milis askeri ve 36.000 attan oluşan) Avusturya ordusu Maria Tereza'nin kocası olan Lorenli Franz...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 56 OSMANLI RUS SAVAŞLARI 2
Osmanlı Devleti de İran Savaşı'nın sona ermesinden dolayı batıda bu iki ülkeye karşı savaştan pek kaçınmayacağı belli idi. 1734 yazında Polonya tahtına Avusturya ve Rusya'nın destek verdiği Saksonya Dükü III. Augustus'un...
KİMLER KURBAN KESMELİDİR?
Kurban; Allah'a yaklaşmak ve rızasını kazanmak amacıyla kesilen hayvandır. Peki dinimize göre kimler kurban kesebilir? Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücub şartları denilir....
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 55 OSMANLI RUS SAVAŞLARI 1
Savaşın nedenleri: Rus Çarlığının başında bulunan Çariçe Anna İvanovna (d. 1693- ö. 1740) (saltanatı 1730-1740) amcası ve kendinden iki Çar önce Rus Çarı olan Büyük Petro (d. 1672 - ö. 1725)...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 54
KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI (1774) Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı Devleti ile Rusya arasında, 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşına son veren ve Osmanlı Devletinde önemli toprak kayıplarına yol açan antlaşmadır. Güney Dobruca'daki Küçük...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 53 SULTAN 3. SELİM  3
  Arabistan Yarımadasındaki Vehhabiler, Avrupalılardan gördükleri yardımlarla, çeşitli batı dillerinde birçok yayınlarda da bulunup, 18 Şubat 1803'te Taif'i muhasara ettiler. Sultan Selim Han, Arabistan'daki hadiselere esaslı...
SULTAN 3. SELİM 3
Arabistan Yarımadasındaki Vehhabiler, Avrupalılardan gördükleri yardımlarla, çeşitli batı dillerinde birçok yayınlarda da bulunup, 18 Şubat 1803'te Taif'i muhasara ettiler. Sultan Selim Han, Arabistan'daki hadiselere esaslı tedbirler...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 52 SULTAN 3. SELİM  2
    Gayri müslim esnaf ve tüccardan bazıları vergi ve yurt dışına para kaçırmak ve Osmanlı ülkesinde oturduğu halde, yabancı devlet tebaasına giriyorlardı. Bu durum ve paranın dışarıya çıkarılmasına karşı tedbir alındı....
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 51 SULTAN 3. SELİM  1
Osmanlı padişahlarının 28.'si, İslam halifelerinin 93.'südür. Sultan III.Mustafa Han'ın oğlu olup, annesi Mihrişah Sultandır. İstanbul'da 24 Aralık 1761 tarihinde, Topkapı Sarayında doğdu. Şehzade Selim'in doğumunda...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 50
SULTAN 1. ABDÜLHAMİD 2  I.Abdülhamit, savaş zamanında devletin çeşitli bölgelerinde çıkmış isyanları bastırmak ve askeri sahada ıslahatta bulunmak istiyordu. İsyanları bastırmak üzere Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa ve ıslahat...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 49 SULTAN 1. ABDÜLHAMİD 1
Sultan Birinci Abdülhamid, 20 Mart 1725 tarihinde, İstanbul'da doğdu. Babası Üçüncü Ahmed, annesi Rabia Şermi Sultan'dır. Annesi ona kuvvetli bir tahsil yaptırdı. Zamanındaki mevcut tarihlerin hepsini gözden geçirdi. Hat sanatı...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 48 SULTAN 3. MUSTAFA
Sultan Üçüncü Mustafa, 28 Ocak 1717 günü, İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Sultan Üçüncü Ahmed, annesi Mihrişah Sultan'dır. Sultan Üçüncü Mustafa orta boylu, iri gözlü, yassı burunlu ve siyah sakallı idi. Heybetli ve...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 47 SULTAN 3. OSMAN
Sultan Üçüncü Osman, 2 Ocak 1699 günü, İstanbul'da doğdu. Babası Sultan İkinci Mustafa, annesi Şehsuvar Valide Sultan'dır. Şehsuvar Valide Sultan Rus asıllıdır. Tahta çıktığı elli altı yaşına kadar sarayda hapis hayatı...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 46 SULTAN 2. MAHMUT 2
Nizam-ı Cedit ordusunu kuran 3. Selim yeniçerilerin ve birçok muhafazakar kesimin hoşnutsuzluğuna maruz kaldı. En sonunda patlak veren Kabakçı Mustafa İsyanı ile tahttan indirilip hapse atılan 3. Selimin yerine, 2. Mahmut'un ağabeyi 4. Mustafa...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 45
SULTAN 2. MAHMUT 1 2. Mahmut; 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osmanlı tarihi boyunca belki de en çok dönüm noktasının yaşandığı bir dönemde padişahlık yapmıştır. Genelde Osmanlı Devleti'nin batılılaşma, bilim teknik...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 44 - SULTAN 3. AHMET 2
Osmanlı, Avusturya ile Venedik savaşı ve Pasarofça antlaşması: Avusturya'nın Karlofça antlaşmasına göre Mora'nın Venediklilere verilmesini istemesi, Avusturya'ya savaş açılmasına neden oldu. Macaristan'a giren Osmanlı...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 43 SULTAN 3. AHMET 1
3. Ahmed ,babası 4. Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan olan, 30 Aralık 1673 tarihinde dünyaya gelmiş 102. İslam halifesi ve 23. Osmanlı padişahıdır. Çok iyi bir eğitim almış olan 3. Ahmed, ağabeyi 2. Mustafa'nın yerine...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 42 SULTAN 2. MUSTAFA
2. Mustafa, babası 4. Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan olarak 5 Haziran 1664 yılında dünyaya gelmiş, Gazi lakabıyla bilinen 101. İslam halifesi ve 22. Osmanlı padişahıdır. Annesi Giritli olan padişahın, Divan edebiyatındaki ismi...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 41 SULTAN 2. AHMET
2. Ahmet, 25 Şubat 1643 tarihinde Edirne'de doğmuş olan, 100. İslam halifesi ve 21. Osmanlı padişahıdır. Annesi Hatice Muazzez Sultan, babası Sultan İbrahim Han'dır. Farsça ve Arapça eğitimi almış, iyi bir tahsil görmüştür....
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 40
2. SÜLEYMAN  2 Ne varki Hoca ile Ağa birleşince ve aralarına da şeyhülislamı kattıklarında padişahın yapacağı iş, veziriazamını azletmekten başkası değildi. Azledilen İsmail Paşanın yerine, Boğaz Muhafızlığında istihdam edilen...