MERAM BELEDİYESİNDEN

İŞİN ADI: 50 ADET BİNADA BULUNAN 218 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM VE 8 ADET BİNADA BULUNAN 37 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM YIKIM İŞ

MUHAMMEN BEDEL                  GEÇİCİ TEMİNAT           SON MÜRACAAT TARİHİ               İHALE TARİHİ

700.000,00-TL (K.D.V. Dahil)          21.000,00 TL                21.06.2023  Saat: 12.30           21.06.2023  Saat: 15:45

 1-) Konya İli, Meram İlçesi, Sahibiata Mahallesi rezerv alanındaki 50 adet binada bulunan 218 adet bağımsız bölüm ve Şükran Mahallesi riskli alanındaki 8 adet binada bulunan 37 adet bağımsız bölümün yıkılması, yıkım sonrası ortaya çıkacak bütün inşaat hafriyatının Tatlıcak mahallesinde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Atık Toplama Merkezine taşınarak temizlenmesi işi, 700.000,00-TL (K.D.V. Dahil) Muhammen bedelle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulüyle ihale edilecektir.

2-) İhale, Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No:5 Meram / KONYA adresinde bulunan Meram Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-) İhale şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içerisinde, Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No:5 Meram / KONYA adresinde bulunan Meram Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nde görülebilir ve 1.000,00-TL bedelle satın alınabilir.

4-)  Telgraf veya faksla yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5-) İsteklilere ihale saatinden önce, ihaleye katılma yeterlik belgesi verilmeyecek, ihale esnasında teklifler açılmadan önce yeterlik durumu Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından açıklanacak, yeterlik alamayanların teklifleri açılmadan iade edilecektir.

6-)  İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İSTEKLİLER 

A-) İhaleye katılmak için 21.06.2023 günü saat 12.30’a kadar aşağıdaki belgeleri Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No:5 Meram / KONYA adresinde bulunan Meram Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosuna vereceklerdir.                          

 Dış Zarfta aşağıdaki belgeler bulunacaktır.

1.       İç Zarf

2.       Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten İhaleye Katılma Dilekçesi (dosyada var),

3.       Kanuni İkametgâh Belgesi ile birlikte tebligat için Adres Beyanı,

4.       Ticaret Odası, Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odalarından 2023 yılı içerisinde alınmış belgeyi,

5.       Şirket ise kanıtlayıcı belgelerini (Ticaret Sicil Gazetesi vs.),

6.       Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

7.       Noter tasdikli İmza Sirkülerini,

8.       İş yerini gördüğüne dair idareden alınmış Yer Görme Belgesi (dosyada var),

9.       Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

10.    Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz.

11.    Vergi dairesinden ihale tarihi itibari ile son bir ay içerisinde alınmış 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.

12.    İş Bitirme Belgesi: İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde en az 300.000,00-TL (Üçyüzbin Türklirası) kadar gerçekleştirdiği işlere dair İş Bitirme Belgesi sunması gerekmektedir. İş Bitirme Belgesi hususunda 2886 sayılı yasada hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı yasa hükümleri geçerlidir. (Özel sektörden alınan İş Bitirme Belgelerinin verilmesi durumunda, bu işe ait Sözleşme ve Faturaların da sunulması gerekmektedir.)

13.    Geçici Teminat Evrakı: Geçici Teminat, Belediye veznesine nakit yatırılacağı gibi, Banka Teminat Mektubu veya Hazine Bonosu şeklinde de olabilir. Bankadan alınacak Geçici Teminat Mektupları, Süresiz ve Limit İçi olacaktır ve 2886 sayılı yasanın 26. ve 27. maddelerindeki şartları taşıyacaktır.

14.    İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması yeterli olacaktır.

15.    Bu işin ihalesine katılmak üzere kişi, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

16.    Yıkım İşleri Müteahhitliği Y3 Sınıfı Yetki Belgesi.

       İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a-)  Teklif mektubu

İLAN OLUNUR.

 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                          Selahattin ÖZÇELİK

                                                                                                                                                                                                                                  Başkan a.                                                                                                                                                                                                                                                               Belediye Başkan Yardımcısı 

                                                              

#ilangovtr Basın No ILN01843945