TIBBİ CİHAZ

                                                                   EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- BEYHEKİM SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tıbbi Cihaz mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                  : 2023/494030

1-İdarenin

a) Adı                                               : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- BEYHEKİM SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi                                          : BEYHEKİM MAH. DEVLETHANE SOKAK NO:2 42060 YAZIR SELÇUKLU/KONYA

c) Telefon ve faks numarası               : 332 224 31 89 - 332 224 33 32

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası          :                                                        https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                               : Tıbbi Cihaz

b) Niteliği, türü ve miktarı                   : 6 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer       : S.B.Ü. Konya Beyhekim Eğitim Araştırma Hastanesi KBB ve Odyoloji birimi

ç) Süresi/teslim tarihi                         : Yüklenici, İşe başlama tarihinden itibaren en geç 60 (Altmış) takvim günü içinde cihazın montajı tamamlanmış ve cihaz çalışır halde teslim edilmiş olacaktır.

d) İşe başlama tarihi                          : sözleşmeye müteakip 5 (Beş) işgünü içerisinde işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati                                      : 13.06.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : SBÜ KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İDARİ BİNA, TOPLANTI SALONU (Beyhekim Mah. Devlethane Sk. No:2/C Selçuklu KONYA)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday ve isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" bilgilerini yeterlilik belgesinde beyan edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

a) İstekli/İstekliler ihale listesinde belirtilen kalemler için hem kendileri hemde yetkili üretici ve/veya ithalatçı firmalar tarafından ürünler fabrikasyon, malzeme ve işçilik hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olacağına dair beyanı yeterlik tablosunda belirtilecektir. Garanti süresi içerisinde her türlü servis ve bakım hizmeti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir.

b)  İstekli/İstekliler ihale listesinde belirtilen kalemler için hem kendileri hemde yetkili üretici ve/veya ithalatçı firmalar cihazların  garanti süresinin dolmasından sonraki 10 (on) yıl boyunca  yedek parça temini ve servis garantisini vereceklerine dair beyanı yeterlik tablosunda belirtilecektir.  

c) İstekli/İstekliler ihale listesinde belirtilen kalemler için Garanti süresince yıllık %95 Uptime garantisi verecek olup yeterlilik tablosunda beyan edecektir. Cihazların yıllık % 95 Uptimenin altına düşüldüğü her eksik süre için 2 katı süre olarak garanti süresi uzatılacaktır. 

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

a-İstekliler; teklif ettiği tıbbi cihazların / ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin bulunması gerekmektedir. İstekliler TITUBB/ÜTS kayıt belgelerine ait bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

b- İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB/ÜTS kayıt belgelerine ait bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

c- İsteklilerin teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB/ÜTS'ne kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair  kapsamdışı beyanına ait bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

- Teklif edilen malzemeye ait numune, katalog, broşür veya buna benzer belgeler ihale sonrası 1. ve 2. avantajlı firmalardan EKAP Tebligatlar menüsünden "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında istenecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01832465