T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

1-    Üniversitemiz Alaeddin Keykubat Kampüsü içerisinde kalan ve aşağıda listede ihale tarih ve saatleri ile belgelerini teslim edeceği tarih ve saatleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununu hükümlerince kiraya verilecektir. 

2-    İhale aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Rektörlük (merkez) binasında yapılacaktır.

3-    İhaleye ait şartname Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir. Ancak ihaleye katılacakların İhale Şartnamesi ve eklerini 250,00 TL. bedeli Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine ya da Vakıf Bank Konya Selçuk Üniversitesi Kampüs Şubesi’ndeki IBAN TR15 0001 5001 5800 7290 2889 09 numaralı hesabına yatırarak alması zorunludur.               

4- İstekliler ihaleye katılmak için aşağıdaki listede belirtilen gün ve saatlerde aşağıda istenen belgelerle birlikte Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

4.1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olduğuna, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olduğuna dair belge

4.2- Türkiye'de tebligat için adres beyanı

       4.3- İhaleye katılacak isteklilerden daha önce Üniversitemizle iş ilişkisi olanlar, Üniversitemize borçlarının bulunmadığını ve belgeleyeceklerdir.

4.4- İmza sirküleri vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini/beyannamesini vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

4.5- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini/beyannamesini vermek.

4.6- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

4.7- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont, makbuz ve/veya idare tarafından verilen tutanak ile belgelendirilecektir).

4.8- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını, aslı idarece görülerek onaylanmış olan suretini veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

        4.9-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu vermeleri (Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olarak değerlendirilecektir)

4.10-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen geçici teminatı yatırmış olmaları veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubunu vermeleri şarttır.

5-İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.

 6-İstekliler hazırladıkları evrakları Satınalma Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim edeceklerdir.

7- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİNDE KİRALANCAK TAŞINMAZLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Sıra No

Kapı No / Parsel No

Kiralananın Cinsi

Yüz Ölçümü (m²)

Yıllık Muhammen Bedel (₺)

Geçici Teminat (₺)

Son Teklif Tarihi

Son Teklif Saati

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Gökkuşağı AVM No 12

Sağlık Gereçleri /Şifalı Bitkiler/Medikal

17

56.000,00

1.680,00

20.11.2023

16:30

21.11.2023

09.30

2

Gökkuşağı AVM No 17

Fast-Food /Cafe

695

460.000,00

13.800,00

20.11.2023

16:30

21.11.2023

09.35

3

Gökkuşağı AVM No 35

Bijüteri/Hediyelik Eşya

21

80.000,00

2.400,00

20.11.2023

16:30

21.11.2023

09.40

4

Gökkuşağı AVM No 39

Ayakkabı / Çanta / Giyim

22

115.000,00

3.450,00

20.11.2023

16:30

21.11.2023

09.45

5

Gökkuşağı AVM No 41

Hediyelik Eşya/ Bijüteri / Kozmetik

33

110.000,00

3.300,00

20.11.2023

16:30

21.11.2023

09.50

6

Gökkuşağı AVM No 60

Depo

20

20.000,00

600,00

20.11.2023

16:30

21.11.2023

09.55

7

Gökkuşağı AVM No 61

Depo

20

20.000,00

600,00

20.11.2023

16:30

21.11.2023

10.00

8

Gökkuşağı AVM No 62

Depo

20

20.000,00

600,00

20.11.2023

16:30

21.11.2023

10.05

9

Gökkuşağı AVM No 63

Depo

20

20.000,00

600,00

20.11.2023

16:30

21.11.2023

10.10

10

Gökkuşağı AVM No 64

Depo

20

20.000,00

600,00

20.11.2023

16:30

21.11.2023

10.15

11

Gökkuşağı AVM No 68

Depo

20

20.000,00

600,00

20.11.2023

16:30

21.11.2023

10.20

12

Gökkuşağı AVM No 69

Depo

20

20.000,00

600,00

20.11.2023

16:30

21.11.2023

10.25

13

Gökkuşağı AVM No 70

Depo

20

20.000,00

600,00

20.11.2023

16:30

21.11.2023

10.30

14

409 Nolu Parsel

Cafe / Restorant

670,36

2.000.000,00

60.000,00

20.11.2023

16:30

21.11.2023

10.35

16

316  nolu parsel (Hastane Otoparkı)

2 Adet Elektrikli Araç Şarj İst. En az 60 KWA

50

10.000,00

300,00

20.11.2023

16:30

21.11.2023

10:40

17

1199 nolu parsel (Rektörlük Otopark)

2 Adet Elektrikli Araç Şarj İst. En az 60 KWA

50

10.000,00

300,00

20.11.2023

16:30

21.11.2023

10:45

18

309  nolu parsel (Stadyum / Havuz arası otopark)

2 Adet Elektrikli Araç Şarj İst. En az 60 KWA

50

10.000,00

300,00

20.11.2023

16:30

21.11.2023

10:50

#ilangovtr Basın No ILN01926833