İLLER BANKASI A.Ş KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                                                                 ŞOFÖR HİZMETLERİNİN TEDARİKİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI

İLLER BANKASI A.Ş KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞOFÖR HİZMETLERİNİN TEDARİKİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
1-İdarenin

a)    Adı
b)    Adresi
c)    Telefon ve faks numarası
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    : 2024/578909
: İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
: Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:82 42110 SELÇUKLU/KONYA 
: 3322388200 - 3322354094
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
 a) Adı    : İLLER BANKASI A.Ş KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞOFÖR HİZMETLERİNİN TEDARİKİNE YÖNELİK     
  HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı    : 5 adet sürücü ihtiyacının hizmet alımı suretiyle karşılanması 
(Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.)
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    : İller Bankası A.Ş. Konya Bölge Müdürlüğünün hizmet alanı içerisinde bulunan Konya, Karaman ve Aksaray İl sınırları içerisinde ve gerektiğinde Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi 
d) İşe başlama tarihi    : İşe başlama tarihi 01.06.2024, işin bitiş tarihi 28.02.2025
: 01.06.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    : 22.05.2024 - 11:00
 b) İhale komisyonunun toplantı yeri
 (e-tekliflerin açılacağı adres)                                    : İLLER BANKASI A.Ş. Konya Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonu (2. Kat) - Horozluhan            Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi N0:82 42110 - Selçuklu / KONYA

4.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.    İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.    Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5.    İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.    Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.    İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.    Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.    Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.    Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02027314