NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
                                                                                                                                           Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

1-Aşağıda niteliği, tahmini bedeli, ihale günü ve saati belirtilen işler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiralama yoluyla ihale edilecektir.

2-İhaleler aşağıda belirtilen gün ve saatinde Üniversitemiz Rektörlük B Blok toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhale dokümanları, her gün mesai saatleri içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında temin edilebilir. İhaleye katılacak istekliler, ihaleye girecekleri ihale iş kalemleri için ayrı ayrı olmak üzere işin adını belirterek Necmettin Erbakan Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Birimine 150,00 TL ihale dokümanı bedelini yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

4-İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları belgelerini kapalı zarf içinde ihale saatine kadar sıra numaralı teklif zarfı alındısı karşılığında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Birimine teslim edeceklerdir.

5-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;

a-)  Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Gerçek kişi Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgilerini gösterir belge), Tebligat için adres beyanı, ayrıca telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b-) Adli Sicil kaydı (son altı aya ait),

c-) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı sureti (T.C. kimlik numaralı), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası,

d-) Tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname,

e-) Geçici nakit teminat tutarının Necmettin Erbakan Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektubu vermesi,

f-) Üniversiteye borcu bulunmadığına ilişkin belge, (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından alınacaktır.)

g-) İstenen belgeler 2023 tarihli olacaktır. (Asıl, noter tasdikli veya aslı idarece görülmüştür olmalı)

h-)  İstekliler ihaleden önce muhammen bedelin %3’ü oranında Geçici Teminat yatıracaklardır.

2886 sayılı kanununda belirtilen niteliklere haiz olan ve engeli bulunmayan isteklilerin, ihaleye katılıma ilişkin tüm belgeleri ile birlikte ihale salonunda ihale saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir.  Posta ile yapılacak müracaatlarda, ihale saatine kadar evraklarının Komisyona ulaşması ve evrakları arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda öngörüldüğü şekilde teklif mektuplarının da olması koşuluyla müracaat kabul edilecektir.

Kiraya Verilecek Yer

Kiralama Süresi

Muhammen Bedeli

(TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi ve Günü

İhale Saati

1)    Üniversitemiz Yerleşkelerinde bulunan 40 adet reklam panosu (CLP Raket) kiralanması

3 Yıl

180.000,00

5.400,00

18.12.2023 Pazartesi

10:00

#ilangovtr Basın No ILN01945748