banner5
Tevfik Efe
Tevfik Efe
Yazarın Makaleleri
Hak yolunda harcanan ömürler-43
                                            ABDULLAH b. CÜBEYR(R.A.)      Ebü'l-Münzir Abdullah b. Cübeyr b. en-Nu'mân...
Hakyolunda Harcanan Ömürler: 42 Abdullah b. Hanzala(R.A.)
 Ebu Abdürrahman (Ebû Bekr) Abdullah b. Hanzale el-Gasil b. Ebu Âmir el-Evsî (ö. 63/683) Yezîd b. Muaviye'ye karşı Medine halkının biat ettiği sahabe. 4 (625) yılında Medine'de doğdu. Babası Hanzala Uhud Savaşı'nda şehit...
Hak Yolunda Harcanan Ömürler: 41
Abdullah B. Cahş (R.A.)        Asıl adı; Ebû Muhammed Abdullah b. Cahş b. Riâb b. Ya'mer el-Esedî'dir.(ö. 3/624) Hz. Peygamber'in halasının oğlu ve ilk seriyye kumandanı olan sahabe olarak zikredilir. Hz. Peygamber...
Hak yolunda harcanan ömürler-35
        CÂBİR b. ABDULLAH(R.A.) Asıl adı, Ebû Abdullah Cabir b. Abdillâh b. Amr b. Haram el-Ensari (ö. 78/697)olup en çok hadis rivayet eden sahâbîlerden biri olarak bilinir. Hicretten on altı yıl önce (607'de) Medine'de...
Hak yolunda harcanan ömürler-38
EBU ZER EL-GIFARİ(R.A.)      Asıl adı; Ebû Zer Cündeb b. Cünâde b. Süfyân el-Gıfârî (ö. 32/653) Servet biriktirme konusundaki görüş ve mücadelesiyle tanınan sahabedir. Künyesiyle meşhur olduğundan adı âdeta unutulmuştur....
Hak yolunda harcanan ömürler-36
 EBU'D DERDA (R.A.) Asıl adı, Ebu'd Derda Uveymir b. Kays b. Zeyd el-Hazrecî Künyesi Âmir, lakabı Uveymir'dir. Babasının adının Zeyd veya Âmir, dedesinin adının ise Kays olduğu söylenmektedir. Bedir Gazvesi sırasında ve...
Hak yolunda harcanan ömürler-35
Asıl adı, Ebû AbdullahCabir b. Abdillâhb. Amr b. Haram el-Ensari (ö. 78/697)olup en çok hadis rivayet eden sahâbîlerden biri olarak bilinir. Hicretten on altı yıl önce (607'de) Medine'dedünyaya geldi. HazrecoğullarînınBenî Seleme...
Hak yolunda harcanan ömürler-34
     SELMÂN-ı FÂRİSİ(R.A.)      Ebû AbdullahSelman el-Fârisî, İslâmiyet'i kabul eden İran asıllı ilk sahabedir. Asıl adı, Mâhbe (Mâyeh) b. Bûzehmeşân (Bûzekhân, Bûzihşân, Hûşbûdân)...
Hak yolunda harcanan ömürler-33
   ABDULLAH b. ABDULLAH(R.A.)       Asıl adı, Abdullah b. Abdullah Übeyy b. Selûl el-Ensari el-Hazrecî (ö. 12/633)Medineli münafıkların reisi İbn Selûl 'ün oğlu, sahabe. Müslüman olmadan önceki adı, Hubab idi....
Hak yolunda harcanan ömürler-32
     ABDULLAH b. REVAHA (R.A.)      Asıl adı, Ebû Muhammed Abdullah b. Revâha olan sahabe şair ve Mûte savaşında şehit olan üçüncü kumandan olarak bilinmektedir.       Hazrec kabilesinin Benî Haris...
Hak yolunda harcanan ömürler-31
                                        HAK YOLUNDA HARCANAN...
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:30
     ÂMİR b. FÜHEYRE(R.A.)      Asıl adı, Ebû Amr Âmir b. Füheyre et-Teymî'dir.(ö. 4/625) O, Hz. Peygamber ve Ebû Bekir'le birlikte Medine'ye hicret eden sahabedir. Hz. Peygamber henüz Dârülerkam'a...
Hak yolunda harcanan ömürler-29
    HZ. BİLÂL-İ HABEŞİ(R.A.)      Ebû Abdullah(Ebû Abdülkerim veya Ebû Amr)Bilâl b. Rebâh(ö. 20/641) Hz. Peygamber'in ilk müezzini olan sahabe. Hicretten kırk yıl kadar önce (581 civarı)Habeş asıllı bir köle...
Hak yolunda harcanan ömürler-27
      ZEYD b. HÂRİSE(R.A.)      Asıl adı; Ebu Usame Zeyd b. Harise b. Şerahil(şurahbil) el Kelbi olan Zeyd, peygamberimizin evlatlığı ve azatlı kölesidir.        Bi'setin otuz...
Asım b. Sabit(R.A)
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:26        ÂSIM b. SÂBİT(R.A.) Asıl adı; Ebû Süleyman Asım b. Sâbit b. Ebi'l-Aklah el-Ensari el-Evsî (ö. 3/624) olan Asım b. Sabit Medineli ilk Müslümanlardandır. Hicretten sonra Hz. Peygamber...
Halid B. Velid (R.A) -2
Geçen haftanın devamı:        HALİD B.VELİD (R.A): 2         Umretü'l-kazâ için Hz. Peygamber'le birlikte Mekke'ye gelen Velîd kardeşi Hâlid'i bulamayınca kendisine...
Hak yolunda harcanan ömürler:25
      HÂLİD B. VELÎD(R.A.)       Ebû Süleyman( Seyfullah ve Fârisü'l-İslâm) Hâlid b. el-Velîd b. el-Mugıre el-Mahzûmî el-Kureşî (ö. 21/642Hz. Peygamber'in Seyfullah unvanı verdiği meşhur kumandan...
Hak yolunda harcanan ömürler-24
     SELEME b. EKVA'(R.A.)      Ebû Müslim Seleme b. Amr b. Sinan el-Ekva' el-Eslemî (ö. 74/693)      Medine yakınlarında yaşayan Eslemoğulları kabilesi içinde doğdu. Ekva' diye bilinen...
Hak yolunda harcanan ömürler-22
   HZ. AİŞE (R.A): 2         Hz. Âişe gelişmesini, yetişmesini ve şahsiyetinin olgunlaşmasını Peygamber evinde tamamlama imkânı buldu. Çocuğu olmadı. Bununla birlikte, Araplar 'da anne ve babaların büyük...
Hak yolunda harcanan ömürler-22
          HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:22      HZ.AİŞE (R.A.)  -1-      Asıl adı, Ümmü'l-mü'minîn Âişe bint Ebu Bekr es-Sıddık el-Kureşiyye'dir....
Hak yolunda harcanan ömürler:21
     İBNİ ÜMMÜ MEKTUM(R.A.):      Asıl adı, Abdullah (Amr) b. Kays b. Zaide el-Kureşî el-Amiri'dir. Hz. Peygamber'in müezzini, ama bir sahabedir.       İslâmiyet'ten önce adının...
Hak yolunda harcanan ömürler:19
HZ. ABBAS(R.A.)       Asıl adı, Ebu Abdullah (Ebu Muhammed) Fazl b. Abbâs b. Abdulmutalib el-Hâşimî el-Kureşî olan Abbas, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almak zorunda kaldı ve bu savaşta esir düştü. Kendisinin...
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:18
ABDULLAH b. ÖMER b. HATTAB(R.A.):         Ebu Abdürrahman Abdullah b. Ömer b. El-Hattâb el-Kureşî el-Adevî Hz. Ömer'in oğlu, en çok hadis rivayet eden, en çok fetva veren yedi sahabeden biridir. İbn Ömer diye...
Hak Yolunda Harcanan Ömürler:17
EBU HUREYRE(R.A.):       Yemende yaşayan Ezd kabilesinin Devs koluna mensup olup ne zaman doğduğu belli değildir. Cahiliye devrinde adı Abdüşems, Abdüamr, Sükeyn, Amr b. Abdüganm gibi farklı isimlerle anıldığı bilinmektedir....

banner50