banner5
Tevfik Efe
Tevfik Efe
Yazarın Makaleleri
Hz. Ömer ve adalet
Hulafa-i Raşidin'in ikincisi olan Hz.Ömer'in asıl adı Ebu Hafs Ömer b. el- Hattab b. Nüfeyl b.Abdüluzza el- Kureşi el- Adevi'dir.Fil vakasından on üç yıl sonra diğer bir rivayete göre büyük ficar savaşından dört yıl sonra...
İslam'ı ilk kabul edenlerden!
Ebu Abdurrahman Abdullah b. Mes'ud b. Gafil b. Habib el- Huzeli; ilk Müslümanlardan ve Kûfe'de ilk tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusudur. İslam'dan önceki hayatı hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Babası Abdullah b. Haris...
Hak yolunda bir sahabe: Seleme b. Ekva
Ebû Müslim Seleme b. Amr b. Sinan el-Ekva' el-Eslemî (ö. 74/693) Medine yakınlarında yaşayan Eslemoğulları kabilesi içinde doğdu. Ekva' diye bilinen dedesi Sinan b. Abdullah'a nisbet edilerek İbnü'l-Ekva' olarak anılır....
Rasülullah'a 10 yıl hizmet etti!
Asıl adı, Ebu Hamza Enes b. Malik b. Nadr el-Ensari olup, Hz. Peygambere hizmetiyle tanınan ve en çok hadis rivayet eden sahabelerden biridir. Hicretten on yıl önce doğdu Hazreç kabilesinin Neccaroğulları sülalesindendir. Topladığı ekşi bir...
İlk 10 Müslüman'dan biri!
Asıl adı, Ebu Muhammed Abdurrahman b.  Avf b. Abdiavf el- Kureşi ez-Zuhri olan Abdurrahman, fil vakasından on yıl sonra Mekke'de doğdu. Cahiliye döneminde Abdü Amr veya Abdü'l- Kâbe adı Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber tarafından...
Sabır ayı geride kaldı
Mübarek bir aydı, RAMAZAN ayı içinde sakladığı bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesi ile birlikte     maalesef  elveda demeye hazırlanıyor.Hepimiz için bir kurtuluş vesilesi olması umudu içindeyim Allah'tan. Orucunu hakkıyla...
Hak yolunda ömür!
Asıl adı, Ebû Amr Âmir b. Füheyre et-Teymî'dir.(ö. 4/625) O, Hz. Peygamber ve Ebû Bekir'le birlikte Medine'ye hicret eden sahabedir. Hz. Peygamber henüz Dârülerkam'a çekilmeden önce Müslüman olan kölelerdendir. Bu sebeple...
Önemli bir sahabe; Cafer b. Ebû Tâlib
Ebû Abdullah Cafer b. Ebu Talip b. Abdulmuttalib el-Hâşimi (ö. 8/629) Hz. Peygamber'in amcasının oğlu, Mûte Savaşı kumandanlarından, sahabe. Yaklaşık 590 yılında Mekke'de doğdu. Hz. Ali'nin öz kardeşi olup ondan on yaş büyüktü....
Şair Bir Sahabe; Abdullah b. Revâha
Asıl adı, Ebû Muhammed Abdullah b. Revâha olan sahabe şair ve Mûte savaşında şehit olan üçüncü kumandan olarak bilinmektedir. Hazrec kabilesinin Benî Haris kolundan Revâha b. Sa‘lebe'nin oğludur. Muhadramûn şairlerinden olup sanatını...
Önemli bir sahabe;HZ. ABBAS(R.A.)
Asıl adı, Ebu Abdullah (Ebu Muhammed) Fazl b. Abbâs b. Abdulmutalib el-Hâşimî el-Kureşî olan Abbas, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almak zorunda kaldı ve bu savaşta esir düştü. Kendisinin ve diğer akrabalarının fidyelerini...
Kadılık teklifini reddeden sahabe
       Ebu Abdürrahman Abdullah b. Ömer b. El-Hattâb el-Kureşî el-Adevî Hz. Ömer'in oğlu, en çok hadis rivayet eden, en çok fetva veren yedi sahabeden biridir. İbn Ömer diye de anılan Abdullah, nübüvvetin...
İslam adına ilk kılıcı çekti
Asıl adı Zübeyr b.Avvam b. Huveylid el- Kureşi el- Esedi olup Mekke'de 594 ya da 595 yılında doğmuştur. Babası Hz. Hatice'nin kardeşi Avvam b. Huveylid, annesi Peygamberimizin halası Safiyye b. Abdulmuttalib'tir. Soyu Kusay b. Kilab'da...
Peygamberimizin evlatlığı
     Asıl adı; Ebu Usame Zeyd b. Harise b. Şerahil(şurahbil) el Kelbi olan Zeyd, peygamberimizin evlatlığı ve azatlı kölesidir.        Bi'setin otuz beş yıl kadar önce doğdu. Aslen Yemenli Kelb kabilesindendir....
Hz. Peygamberi yalnız bırakmadı
     Hz. Hatice, Miladi 556yılında Mekke'de doğduğu bilinmektedir. Asıl adı, Hatice bint Huveylid b. Esed b. Abdiluzza b Kusay el- Kureşiyye olup soyu dedelerinden Kusay'la Resul-i Ekrem'in soyu ile birleşir. Babası...
Müşriklerden korkmadan Kur'an okudu!
Ebu Abdurrahman Abdullah b. Mes'ud b. Gafil b. Habib el- Huzeli; ilk Müslümanlardan ve Kûfe'de ilk tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusudur. İslam'dan önceki hayatı hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Babası Abdullah b. Haris...
Servetini biriktirmez, dağıtırdı!
     Ebu Abdürrahman Abdullah b. Ömer b. El-Hattâb el-Kureşî el-Adevî Hz. Ömer'in oğlu, en çok hadis rivayet eden, en çok fetva veren yedi sahabeden biridir. İbn Ömer diye de anılan Abdullah, nübüvvetin üçüncü...
Önemli bir sahabe; Ammar
Asıl adı; Ebu'l-Yakzan Ammar b. Yasir, b. Amir el–Ansi olan Ammar ilk Müslümanlardan ve ilk İslam şehidi anne ve babanın oğludur. Ans kabilesinin Yâm koluna mensup olan babası Yasir kaybolan kardeşini aramak için Yemen'den Mekke'ye...
Halifeliği kabul etmedi!
Asıl adı Ebu Ubeyde Amir b. Abdullah b. El Cerrah el- Fihri el- Kureşi olup, hicretten kırk yıl önce Mekke'de doğdu. Hz peygamberle onuncu dedesi Fihr ile soyları birleşir. Ben-i Haris kabilesinden olan Ebu Ubeyde cahiliye döneminde okuma yazma...
İlk seriyye kumandanı: Abdullah B. Cahş (R.A.)
Asıl adı; Ebû Muhammed Abdullah b. Cahş b. Riâb b. Ya'mer el-Esedî'dir.(ö. 3/624) Hz. Peygamber'in halasının oğlu ve ilk seriyye kumandanı olan sahabe olarak zikredilir. Hz. Peygamber Dârülerkam'a sığınmadan önce, iki...
Ömrünü cihatla geçirdi
Asıl adı, Ebu Abdullah(Ebu Muhammed) Amr b. El As(el-Asi)b. Vail es sehmi el Kureyşi olup Kureyş kabilesinin Sehm koluna mensuptur. Mekke'de doğmuştur, Müslüman olmadan önce Mekke'nin ticaret ve siyaset hayatında önemli bir yeri vardır....
Hak ile batılı ayırdı!
Hulafa-i Raşidin'in ikincisi olan Hz. Ömer'in asıl adı Ebu Hafs Ömer b. el- Hattab b. Nüfeyl b.Abdüluzza el- Kureşi el- Adevi'dir.Fil vakasından on üç yıl sonra diğer bir rivayete göre büyük ficar savaşından dört yıl sonra...
Hicret eden ilk sahabe!
     Asıl adı, Ebû Amr Âmir b. Füheyre et-Teymî'dir.(ö. 4/625) O, Hz. Peygamber ve Ebû Bekir'le birlikte Medine'ye hicret eden sahabedir. Hz. Peygamber henüz Dârülerkam'a çekilmeden önce Müslüman olan kölelerdendir....
SA'D b. EBÛ VAKKÂS(R.A.)
Asıl adı Ebu İshak Sa'd b. Ebu Vakkas Malik b. Vüheyb El Kureşi Ez Zühri olup, 592 yılında Mekke'de doğdu. Nesebi Beni Zühre'den olan babası vasıtasıyla Kilab b. Mürre 'de Beni Ümeyye 'den olup, İslamiyet'i kabul...
ABDULLAH b. HUZAFE(R.A.)
Asıl adı, Ebû Huzâfe Abdullah b. Huzâfe el-Kureşî es-Sehmi'dir. (ö. 35/655-56) Hz. Peygamber'e elçilik yapan sahabedir.        İslâmiyet'in yayılmaya başladığı ilk günlerde müslüman olan Abdullah, Mekke döneminin...

banner50