banner5
Tevfik Efe
Tevfik Efe
Yazarın Makaleleri
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜR: 71
 BERÂ b. ÂZİB (R.A.) Asıl adı`;EbûUmâre el-Berâ' b. Âzib b. el-Hâris el-Ensârî (ö. 71/690 ) olan ve hadis rivayetinde meşhur olan sahabedir. Medine'nin Evs kabilesindendir. İlk İslâmî bilgileri hicretten önce Hz. Peygamber'in...
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 70
    BEŞÎR b. SA‘D(R.A.)     Asıl adı; Ebü'n-Nu‘mânBeşîr b. Sa‘d b. Sa‘lebe el-Ensârî el-Hazrecî (ö. 12/633)olan Kumandan sahâbîdir.     Ashabın ileri gelenlerinden Nu‘mân b. Beşîr'in babasıdır....
BİR DESTANIN HİKÂYESİ; ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
 Yıl 15 Mart 1915, Osmanlı imparatorluğu zorlu cephelerde savaşlar verirken ihtilaf devletleri de İstanbul'u denizden kuşatma çabası sonuçsuz kalmıştı. Yeni bir strateji uygulayarak karadan Osmanlı topçu bataryalarını ele geçirerek...
Hak yolunda bir ömür 
Künyesi; Ebü'd-Dahhâk Fîrûz (Feyrûz) ed-Deylemî (ö.53/673) olan ve peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansi'yi öldüren sahabedir. Aslen İranlı olup Kisrâ Enûşirvân'ın Habeşlileri Yemen'den çıkarması için gönderdiği...
İslam'a adanmış ömür 
Asıl adı Zübeyr b.Avvam b. Huveylid el- Kureşi el- Esedi olup Mekke'de 594 ya da 595 yılında doğmuştur. Babası Hz. Hatice'nin kardeşi Avvam b. Huveylid, annesi Peygamberimizin halası Safiyye b. Abdulmuttalib'tir. Soyu Kusay b. Kilab'da...
Hak yolunda bir ömür 
Asıl adı, Ebu Abdullah (Ebu Muhammed) Fazl b. Abbâs b. Abdulmutalib el-Hâşimî el-Kureşî olan Abbas, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almak zorunda kaldı ve bu savaşta esir düştü. Kendisinin ve diğer akrabalarının fidyelerini...
HZ. BİLÂL ve EZAN 
Hz. Peygamber'in ilk müezzini olan sahabe. Hicretten kırk yıl kadar önce (581 civarı)Habeş asıllı bir köle olarak Arabistan'ın batı tarafındaki Serât'ta veya Mekke' de Cumah kabilesi içinde dünyaya geldi. Babası Rebâh...
Şehit olan üçüncü kumandan!
Asıl adı, Ebû Muhammed Abdullah b. Revâha olan sahabe şair ve Mûte savaşında şehit olan üçüncü kumandan olarak bilinmektedir.       Hazrec kabilesinin Benî Haris kolundan Revâha b. Sa'lebe'nin oğludur. Muhadramûn...
Adaletli yönetici; Hz. Ömer 
Hulafa-i Raşidin'in ikincisi olan Hz. Ömer'in asıl adı Ebu Hafs Ömer b. el- Hattab b. Nüfeyl b.Abdüluzza el- Kureşi el- Adevi'dir.Fil vakasından on üç yıl sonra diğer bir rivayete göre büyük ficar savaşından dört yıl sonra...
Hak yolunda bir ömür: Ala b. Hadramî
Hz. Peygamber, Ebu Bekir ve Ömer devirlerinde Bahreyn valiliği yapmış sahabedir. Künyesi El- Ala b. Abdullah b. İmad el Hadrami'dir. Babası Abdullah Hadramut'tan gelerek Mekke'ye yerleşmiştir. Ala Mekke'de doğdu ve erken tarihlerde...
Örnek bir şahsiyet; Ebu Hureyre
Yemende yaşayan Ezd kabilesinin Devs koluna mensup olup ne zaman doğduğu belli değildir. Cahiliye devrinde adı Abdüşems, Abdüamr, Sükeyn, Amr b. Abdüganm gibi farklı isimlerle anıldığı bilinmektedir. Onun adını Abdurrahman veya Abdullah olarak...
Cengaver sahabe; Ebû Dücâne (R.A.)
     Künyesi; Ebû Dücâne Simâk b. Hareşe b. Levzân el-Ensârî (ö. 12/633)olup Müslümanlar arasında cengâver sahabe olarak tanındı.       Medine'nin Hazrec kabilesindendir. Nesep zincirinin Simâk b. Evs b....
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 69
ABDULLAH b. HUZAFE(R.A.)        Hz. Peygamber'e elçilik yapmış sahâbelerdendir. Künyesi Ebû Huzâfe Abdullah b. Huzâfe el-Kureşî es-Sehmî'dir. (ö. 35/655-56)       İslâmiyet'in yayılmaya başladığı...
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:68
     TUFEYL b. AMR(R.A.)      Künyesi;Tufeyl b. Amr b. Tarîf el-Ezdî ed-Devsî (ö. 12/633)olup, kabilesinin İslâm'a girmesine vesile olan sahâbedir.     Yemenli Ezd kabilesinin Devs boyunun ileri gelenlerindendir....
Hak yolunda Harcanan Ömür 67:  ÜMMÜ HAKÎM(R.A.)
      Künyesi, Ümmü Hakîm bint el-Haris b. Hişâm el-Kureşiyye el-Mahzûmiyye (ö. 14/635)Ebu Cehil 'in yeğeni kadın sahabedir.       Adı bilinmemektedir. Babası Ebû Cehil 'in kardeşi Haris b. Hişâm, annesi...
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:66 SAÎD b. ÂMİR(R.A)
Asıl adı; Saîd b. Âmir b. Hizyem el-Cumahî el-Kureşî (ö. 20/641)olup, annesi Ervâ bint Ebû Muayt'tır. On altı-on yedi yaşlarında iken Hayber'in fethi sırasında müslüman olmuştur. Müslüman olmasında Hübeyb b. Adiyy'in...
EN ÇOK FETVA VEREN 7 SAHABEDEN BİRİ!
Ebu Abdürrahman Abdullah b. Ömer b. El-Hattâb el-Kureşî el-Adevî Hz. Ömer'in oğlu, en çok hadis rivayet eden, en çok fetva veren yedi sahabeden biridir. İbn Ömer diye de anılan Abdullah, nübüvvetin üçüncü yılında Mekke'de doğdu....
Ezan ve Hz. Bilâl 
    Ebû Abdullah(Ebû Abdülkerim veya Ebû Amr) Bilâl b. Rebâh(ö. 20/641) Hz. Peygamber'in ilk müezzini olan sahabe. Hicretten kırk yıl kadar önce (581 civarı)Habeş asıllı bir köle olarak Arabistan'ın batı tarafındaki...
Kendimizi düşünmek!
Yaşamda öyle bir noktaya geldik ki... Komşusunu, akrabasını, ailesini, yakınını, mümin kardeşini, Türk soydaşlarını düşünmeyen bir hayat yaşıyoruz.  Kafalarda tek bir düşünce var: Bana dokunmaya yılan bin yıl yaşasın. Hayatımızı...
Hak yolunda bir ömür: Said B. Zeyd
Asıl adı, Ebü'l-A'ver(Ebu Sevr)Said b.Zeyd b. Amr b. Nüfeyl el- Kureşi'dir. Peygamberimizin hayatta iken cennetle müjdelediği on kişiden yani aşer-i mübeşşeredendir. Miladi 600 yılı civarında Mekke'de doğdu. Adî b. Ka'b...
Yakın dost; Hz. Talha
Asıl adı, Talha b. Ubeydullah b.Osman et-Teymi el- Kureşi olup nesebi Mürre 'de Hz peygamber ile Amr b.Ka'b'da Hz. Ebu Bekir ile birleşir. Annesi Sa'be bint Abdullah'tır. Sa'be, sahabeden Ala b. Hadrami'nin kızıdır....
  KURBAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN
                                          Bir kurban bayramını daha birlik, beraberlik, sevgi ve huzur içinde kutlamanın mutluluğunu yaşadığımız...
Sade bir yaşam örneği
Asıl adı Ebu İshak Sa'd b. Ebu Vakkas Malik b. Vüheyb El Kureşi Ez Zühri olup, 592 yılında Mekke'de doğdu. Nesebi Beni Zühre'den olan babası vasıtasıyla Kilab b. Mürre 'de Beni Ümeyye 'den olup, İslamiyet'i kabul...
Hak yolunda iki sahabe
Abdullah B. Cahş (R.A.)        Asıl adı; Ebû Muhammed Abdullah b. Cahş b. Riâb b. Ya'mer el-Esedî'dir.(ö. 3/624) Hz. Peygamber'in halasının oğlu ve ilk seriyye kumandanı olan sahabe olarak zikredilir. Hz. Peygamber...

banner50