AK Parti Grup Başkanı Güler, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Konya Milletvekili Latif Selvi ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu belirtti.

Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu, geçici 3 maddenin bulunduğunu açıklayan Güler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere bakanlık bürokrasisi ile uzun zamandır bir çalışma içinde olduklarını belirtti.

Güler, kanun teklifinin ilk imza sahibi olan AK Parti Sinop Milletvekili Maviş, Sivas Milletvekili Toy ve Konya Milletvekili Selvi'nin süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının gerek bütçesiyle gerekse merkez ve taşra teşkilatlarındaki personel sayısıyla nicelik olarak ülkedeki en büyük kurumlardan biri olduğuna dikkati çeken Güler, bu nicel büyüklüğün yanına nitel yeterliliğin de eklenmesinin olmazsa olmaz olarak yasa teklifinin temelini teşkil ettiğini kaydetti.

Eğitim sisteminde 1 milyon 230 bin 402 öğretmen ve okul yöneticisinin görev yaptığına dikkati çeken Güler, bu öğretmenlerin 477 bininin 35 ve daha alt yaşta olduğunu, öğretmenlerin tamamının yaş ortalamasının ise 40'ın altında olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin mesleklerini gerektiği gibi yerine getirebilmeleri için gelişen ve değişen müfredat, eğitim teknolojisi, eğitim materyali, ölçme ve değerlendirme anlayışı, pedagojik bilgi hususlarında sürekli desteklenmesi gerektiğini dile getiren Güler, "Bu kanunla kurulan Milli Eğitim Akademisi ile akademiye bağlı oluşturulacak eğitim ve uygulama merkezlerinde istihdam edilecek uzman eğitim kadrosu aracılığıyla sistematik, sürdürülebilir ve birbirini tamamlayan mesleki eğitimler düzenlenmesi ve bu süreçte ilgili akademisyenlerin desteklerinin alınarak bu eğitim sisteminin işletilmesi amaçlanmaktadır." diye konuştu.

Bakan Işıkhan açıkladı! Açık iş oranı en fazla olan sektörler hangileri? Bakan Işıkhan açıkladı! Açık iş oranı en fazla olan sektörler hangileri?

"3 veya 4 dönemlik mesleğe hazırlık eğitimine alınması planlanmaktadır"

Nitelikli bir eğitim için nitelikli öğretmen yetiştirme modelinin kurulmasının zorunluluk haline geldiğini belirten Güler, şöyle devam etti:

"Bu amaçla, öğretmen adaylarının, öğretmenlik alanına kaynak teşkil eden bir yükseköğretim programını tamamladıklarında bu kanun ile kurulacak olan Milli Eğitim Akademisi aracılığıyla yükseköğretimde aldıkları eğitimleri tamamlayacak nitelikte akademik eğitimlerine göre 3 veya 4 dönemlik mesleğe hazırlık eğitimine alınması planlanmaktadır. Akademide mesleğe hazırlamaya yönelik verilen eğitimlerle; öğretmenlik meslek bilgisi ve özel alan bilgisi başta olmak üzere bir öğretmende bulunması gereken bütün yeterlilikler esas alınarak yürütülecek teorik ve uygulamalı dersler yoluyla öğretmen adaylarının en iyi şekilde yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Akademi eğitiminin bir bölümünün dünya örneklerinden az olmayacak şekilde okul uygulamasına ayrılarak adayların uygulama eksiğinin giderilmesi hedeflenmektedir."

Öğretmen yetiştirme ve geliştirme sürecinin yürütülmesi için Bakanlığa bağlı bir akademi kurulmasının geçmişten beri talep edilen bir husus olduğunu belirten Güler, "Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasıyla, öğretmenler başta olmak üzere, eğitim yönetimi ve denetimi alanlarında görev alacak ve halen çalışmakta olan personelin, bilimsel ölçütler ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda meslek içinde eğitimlerinin yapılması, kariyerlerinin geliştirilmesi ve eğitim kurumu yöneticilerine yöneticilik formasyonunun kazandırılması hedeflenmektedir. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında bir üst göreve atanmada; öğretmenlerin görev öncesinde yetiştirilmesi ve diğer personelin akademide alacakları eğitimle kazanacakları ehliyet, kariyer ve liyakatin dikkate alınacak olması, milli eğitim akademisini kurumsal anlamda işlevsel yapacağı gibi milli eğitim kadrolarında görev alacak personelide çok daha güçlü ve donanımlı hale getirecektir." diye konuştu.

Öğretmenlere karşı görevi esnasında işlenen suçların cezaları artırılıyor

Anayasa Mahkemesi'nin 13 Temmuz 2023 tarihli kararıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptal edildiğini hatırlatan Güler, iptal gerekçelerine uygun düzenlemelerin bu kanun teklifinde yer aldığını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, öğretmenlerin nitelik ve seçimi; hak, ödev ve sorumluluklarını; öğretmen olacaklara disiplin işlemi noktasındaki düzenlemeler, KPSS puan üstünlüğüne göre öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği yeterlilikleri çerçeveside teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimine alınmaları; başarılı olanların atamaları; kadrolu öğretmenlik; öğretmenlerin yer değişiklikleri; öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine yönelik düzenlemeler gibi bir çok başlığın kanun teklifinde yer aldığını açıkladı.

Bazı okullarda şiddet olaylarının meydana geldiğini hatırlatan Güler, bu teklifle öğretmene şiddete uygulanacak cezaların artırılacağını bildirdi.

Güler, öğretmenlere karşı görevleri esnasında, görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamakta direnme suçlarında cezaları yarı oranında artırmayı öngördüklerini açıkladı.

Güler, Türk Ceza Kanunu'nun 51. maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümlerini de uygulanmaması noktasında teklifte düzenleme yer aldığını anlattı.

Hazırlık eğitim süresi 4 dönemi kapsayacak

Akademide eğitim alan öğretmen adaylarına eğitim faaliyetleri hazırlık dönemi içerisinde her ay 18 bin 650 ek gösterge rakamının memur aylığının katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacağını açıklayan Güler, hazırlık eğitiminin süresinin; her bir dönem 14 hafta olmak üzere 4 dönemlik bir süreyi kapsadığını, bu sürenin en uzun haliyle 14 ay, en kısa haliyle 10 ay olacağını bildirdi.

Güler, eğitim fakülteleri gibi öğretmen yetiştiren bölümlerden mezun olan öğretmen adayı için bu sürenin 3 dönem olacağını, bu bölümler için hazırlık eğitimi süresinin en az 30 hafta, en çok 42 hafta olarak belirlenebileceğini söyledi.

Eğitim fakülteleri varken neden Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu ise Güler şöyle açıkladı:

"Ülkemizde öğretmen yetiştirme konusunda tek bir model bulunmamaktadır. Türkiye'de sadece 6 alanda öğretmen yetiştirme faaliyetlerini yürüten eğitim fakülteleri eliyle bu süreç yürütülmektedir. Çoğunluğu lise düzeyi alanlarda olmak üzere 20 alanda eğitim fakülteleri ve fen edebiyat fakülteleri başta olmak üzere diğer fakülteler öğretmen yetiştirmektedir. İstihdam edilen 62 alanın öğretmenleri ise eğitim fakülteleri dışındaki fakültelerde yetişmektedir. Eğitim fakülteleri dışındaki fakültelerde yetişen öğretmen adayları öğretmen olmak için ayrıca Pedagojik Formasyon olarak bilinen öğretmenlik meslek bilgisi derslerini seçmeli olarak veya mezuniyet sonrası katıldıkları sertifika programları aracılığıyla almaktadırlar."

Kariyer basamakları

Öğretmenlik mesleğinin; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldığını anlatan Güler, "Kariyer basamaklarında ilerlemede yazılı sınav kaldırılmıştır. Kariyer basamaklarında ilerlemede mesleki çalışmalar kaldırılmıştır. Uzman öğretmenlik unvanı için en az 10 yıl öğretmen olarak hizmeti bulunması; başöğretmenlik ünvanı için en az 10 yıl uzman öğretmen olarak hizmetin gerçekleştirilmesi; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının bulunmaması; akademi tarafından verilen uzman öğretmenlik, başöğretmenlik eğitim programlarının tamamlanması şartını teklifimizde getiriyoruz. Ayrıca kanun yürürlüğe gireceği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenlere öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde doğrudan başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilme imkanı sağlanmış oluyor." bilgisini paylaştı.

Kanun teklifiyle özel okullardaki öğretmenlere bir taban ücret getirilip getirilmediğinin sorulması üzerine Güler, bunun teklifte yer almadığını bildirdi.

Uzman öğretmenler ve başöğretmenler açısından da Milli Eğitim Akademisi'nin önemli bir işlev göreceğini dile getiren Güler, "Öğretmenlerimizin hem gelişen koşullara bilgi seviyelerinin yükseltilmesi hem mevcut değişen ve gelişen koşullara uyumlarının sağlanması hem de diğer ölçümleme ve bununla beraber branşlardaki gelişmelere uygun alacakları akademik eğitimlerle beraber uyum sağlanmasını amaçlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA