Konya Orta Ticaret Mektebi, ticari iş ve işlem ile banka işlemlerini öğretmek amacıyla Konya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 1924'te 30 öğrenciyle Alaaddin Tepesi'ndeki bir evde açıldı. Okul, önce Şerafettin Camii civarında bulunan İrfaniye Çarşısı'na, ardından da Mevlana Dergâhı civarında bu- lunan Bahaiye Mektebi binasında eğitimine devam etti.
Konya Orta Ticaret Mektebi eğitim süresi üç yıldı. Okul Açıldığı yıl 30, 1927'de ise 60 öğren- cisi kayıt yaptırdı. Okulun kapandığı 1927-28 öğretim yılında ise 100 öğrencinin kayıt yap- tırması beklenmekteydi.

tyuıtyıtyı
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Maarif Arşivi'nde bulunan Konya Orta Ticaret Mekte- bi Öğrenci Künye Defteri'ne göre okula kayıt yaptıran öğrenci sayısı toplam olarak 93'tür.

Vesikalık resimleri de bulanan öğrencilerin ismi, baba ismi, babasının mesleği, öğrenci- nin doğum tarihi, doğum yeri, ikamet ettiği mahalle, ev numarası, mezun olduğu ve nakil gittiği yerler kayıt defterine göre şöyledir:

1. Nihat Mustafa, 1322/1906, Vodina, Mecidiye mahallesi numara 4. Burdur Darulmuallim Mektebi son sınıfından naklen geldi.
2. Mustafa Hulusi, (attar), 1320/1904, Konya, Hacı Süleyman mahallesi numara 13. 3. Bahtiyar Salim, (avukat), 1322/1906, Konya, Şems mahallesi numara 23.
4. Mustafa Mehmet, (Ahali Bankası'nda vez- nedar), 1322/1906, Konya, Civar mahallesi 141.

5. Mustafa Nuri, (manifatura tüccarı) 1323/1907, Konya, Sarıhasan mahallesi numara 39.

6. Muhtar Hasan Hüseyin, (manifatura tüc- canı), 1325/1909, Konya, Dolappare mahallesi numara 48.

7. Nazım Abdullah, (memur), 1323/1907, Konya.

Çok riskli bina sayısı açıklandı Çok riskli bina sayısı açıklandı

3v34v234v23

8. Mübarek Mehmet Emin, (merhum), 1322/1906, Konya.
9. Mehmet Hasan Hilmi, (ekmekçi), 1321/1905,
Konya.
10. Said Mehmet, (bakkal) 1322/1906, Kon- ya, Kürkçü mahallesi. 28 Şubat 1340/1924te okula kayıt yaptırmış ve 13 Teşrinisani/Kasım 1340/1924'te Konya İmam Hatip Mektebine naklen gitmiştir.
11. Mevlüt İbrahim, (tüccar], 1327/1911, Konya. Tasdikname verilmiştir.
12. Şükrü Hilmi, 1323/1907, İstanbul, Cedidiye mahallesi numara 48. İstanbul Ticaret Mek- tebine girmek için tasdikname verilmiştir.

13. Kazım Derviş, (merhum), 1325/1909, Konya Hoca Habib mahallesi numara 56.

14. Ömer Mahmut Celal, 1329/1913, Konya.

15. Vahid Tevfik (manifatura tüccan). 1327/1911, Konya, Şems mahallesi numara 39.

16. Osman Ahmet, 1318/1902 Ermenek, San- dikli, kaydını terfik etmiştir.
17. Celal Pertu, [reji memuru), 1323/1907, Kon- ya, Kuzgunkavak mahallesi numara 100.

18. Naci Necati Bey, [avukat], 1321/1905, Ma- nastır. 9 Teşrinisani/Kasım 1341/1925'te tas- dikname verilmiştir.
19.Hakkı Hacı Akif [merhum], 1323/1907, Kon- ya. Mektebe sürekli devamsızlığı sebebiyle kaydı silinmiştir.
20. Hulusi Hacı Ali, 1322/1906, Ermenek.
21. Abdülkadir Nuri, [tüccar], 1320/1904 Kon- ya. Mihmandar mahallesi numara 12. Mekte- be iki ay sürekli devam etmediğinden kaydı silinmiştir.
22 Enver Hilmi Bey, [reji muhasebe müdürü). 23. Afif Hacı Sabri, [merhum], 1324/1908. Kon- ya. Erkek Lisesi'ne 24 Teşriniewel 1341/1925'te nakil gittiğinden kaydı silinmiştir.

kmhjklhkj
24. Faruk Sadeddin Çelebi, (Mevlevi şeyhi], 1223/1907, Konya. Çelebi mahallesi numara 9. 25. Behzat Faik
26. Kamil İsmail.
27. Ömer Ali. Sağlık durumundan dolayı ken- disine tasdikname verilmiştir.
28. Seyit Tahir.
29. Mehmet Hikmet,
30. Sabit Mehmet
31. Ethem Tahir.
32. Mehmet Hakkı.
33. Adil Ahmet.
34. Ahmet Rasim, (helvacı), 1324/1908, Konya, Fakihdede mahallesi numara 16. Altunçeşme ilk Erkek Mektebi'nden mezun olmuştur. De- vamsızlığı sebebiyle kaydı silinmiştir.

35. İsmail Mehmet.
36. Salahattin Mehmet, (marangoz), 1330/1914, Konya Şeyh Alaman mahallesi nu- mara 40. Köprübaşı İlk Erkek Mektebi'nden mezun olmuştur. Devamsızlığı sebebiyle 16 Ekim 1926'da kaydı kaydı silinmiştir.

37. Abdülkadir Ali, (çiftçi), 1323/1907, Konya Ha- tunsaray Üçkilise mahallesi numara 83, Şehit Sadık Mektebi'nden. Devamsızlığı sebebiyle dolayısıyla kaydı silinmiştir.
38. Necmettin Osman, (tüccar), 1322/1906, Ereğli. Gösterdiği lüzum üzerine tasdikname verilmiştir.
39. Mustafa Hacı Feyzi, (tüccar], 1329/1913, Ereğli, 8, Ereğli Ismet Paşa ilk Mektebi, Kir- şehir Ticaret Mektebi'ne nakil gittiğinden 3 Mart 1926'de tasdikname verilmiştir.

40. Refik Vehbi, (tüccar), Konya,
41. Cemaleddin Ömer, 1322/1906. Mektep nizamnamesinin 6. maddesi gereğince 10 Ocak 1926'da mektepten kesin surette ihraç edilmiştir.
42. Adil Mehmet Fahri, 1324/1908, Konya, Sir- çalı mahallesi numara 3.
43. Tevfik Ali Rıza, (tüccar), 1328/1912, Konya, Kürkçü mahallesi numara 16.
44. Sabahattin Edhem, (memur), 1329/1913, Halep, İnikör 18. 19 Kanunuewel/Aralık

1341/1925'de Antalya Ticaret Mektebinden nakil gelmiştir.
45. Melahat Hanim, Ethem Bey, Halep, Inikör numara 18. Antalya Ticaret Mektebi'nden 26 Kanunuewel/Aralık 1341/1925'te naklen gel- miş ve kaydını 25 Temmuz 1926'da Kız Mual- lim Mektebine nakil ettirmiştir. 46.Ahmet Necati, 1329/1913
47. Cafer ismail, 1328/1912, Kulu karyesi. 48. Naci Nuri, 1326/1910, Konya
49. Salih Mustafa, 1329/1913, Konya 50.Zeynelabidin Nuri, 1326/1910. Konya Neh- rikafur mahallesi numara 39. Akif Paşa ilk Erkek Mektebi'nden mezundur.
51. Mehmet Halil, 1330/1914, Bilecik. 52. İhsan Niyazi, 1326/1910, Konya.
53. Rahim Ismail, 1323/1907, Konya, Şeyh Ah- met mahallesi numara 13.
54.Mustafa Sabri, 1329/1911, Konya, Sebhavan mahallesi numara 35.
55. Bektaş Derviş, 1330/1914.
3, 56. Refik Ali, 1329/1913, Konya. 57. Mustafa Asım, 1323/1907, Konya.

kmhjklhkj
58. Halil İbrahim, 1324/1908, Konya,
59. Besim Mehmet, 1332/1916, Halep. Akif Paşa ilk Erkek Mektebi'nden mezundur. Pederinin gösterdiği lüzum üzerine okuldan ayrimıştır. 60. Osman Şükrü, 1326/1910, Konya 61 Mustafa Mikdat, 1328/1912, Konya. 62. Derviş Mustafa, 1331/1915, Konya. 63. Mehmet Ethem, 1324/1908, Konya. 64 Necati Mehmet, 1327/1913, Konya 65. Mehmet Ömer, 1327/1913, Konya. 66 Mehmet Ahmet, 1328/1912, Konya. 67 Mehmet Süleyman, 1522, Konya, Fakihdede mahallesi numara 120,
68. Ahmet Sadettin, 1324/1908, Konya, Nehri- kafur mahallesi numara 38.
69. Nuri Mevlüt, 1320/1900, Kavak karyesi nu- mara 186.
70. Mehmet Şükrü 1331/1915, Konya, Civar mahallesi numara 48
71. Mehmet Seyyit, 1328/1912, Konya, Ölübek- ledi mahallesi numara 40.
72. Sadettin Şemsi, 1327/1911, Konya Fakihde-
de mahallesi.
73. Mustafa Celal 1326/1910, Konya, Civar ma- hallesi numara 108.
74 Mehmet Mustafa, 1329/1913, Konya, Kara- kayış mahallesi numara 84.
75. ibrahim Hasan, 1320/1904, Konya, Bilecik mahallesi numara 15.
76. Ahmet Osman, 1322/1906, Akşehir, Kelha- san mahallesi numara 85.
77 Mustafa Osman, 1325/1909, Akşehir, Kel- hasan mahallesi numara 85.
78. Mustafa Ali 1330/1914, Konya, Şükran ma- hallesi numara 15. Darulirfan, Mektebinden mezundur.
79. Vahid Abdülhalim, 1324/1908, Konya Zincir- likuyu mahallesi.
80. Abdurrahman Kadir, 1323/1907 Argithani Altunçeşme Mektebi'nden mezundur. 81. Sabahattin Mehmet, 1332/1916, Konya, Du- rakfakih mahallesi.
82 Mehmet Riza, 1330/1914, Konya, Hacı Süleyman mahallesi numara 27, Darulirfan Mektebi'nden mezundur.
83. Ömer Irfan,1328/1912, Konya, Bağıevliya mahallesi numara 11, Darulirfan Mektebin- den mezundur.
84. Kamuran Ali, 1327/1911, Konya, Camii kebir mahallesi numara 17, Sille ilk Merkez Mekte- binden mezundur.
85. Mehmet Mustafa, 1328/1912, Konya, Ke- rimdede mahallesi numara 27. Altunçeşme Mektebi'nden mezundur.
86. Mustafa Ömer, 1328/1912, Konya, Zenburi mahallesi
87. [atlanmış)
88. Cavit Nuri, 1328/1912, Konya Babiaksaray mahallesi numara 16. Eğirdir Zafer İlk Erkek Mektebinden mezundur.


89. Ahmet Hasan, 1327/1911, Konya, Dolav mahallesi numara. Darulirfan Mektebi'nden mezundur.
90. Mehmet Ömer, 1325/1909, Konya, Piri Mehmet Paşa mahallesi numara 112. 91. Mehmet Mustafa, 1324/1908, Konya, Bü- yüksinan mahallesi numara 94.
92.Veli Niyazi, (müteveffa), 1324/1908, Konya, Sarnıç mahallesi numara 3.
93. Mahmut Afet, 1329/1913, Konya, Pürçük- lü mahallesi numara 40, Merkez İsmet Paşa Mektebi'nden mezundur.
94. Ahmet Nail, 1326/1910 Konya, Dedemoğ- lu mahallesi numara 18. Merkez Mahmudiye Mektebi'nden mezundur.
TİCARET KURSLARI
Konya Orta Ticaret Mektebi, 1927'de kapa- tılmış ardından yetişmiş eleman ihtiyacını 11- gidermek amacıyla 1929'da İsmet Paşa kokulu'nda Ticaret Kursları açılmıştır. Muzaffer Hamid bu konuda Ticaret Mektebi başlığıyla kaleme aldığı makalesinde şunları kaydetmektedir:
"Şehrimizde takriban iki sene ewel orta de- recede bir ticaret mektebinin bulunduğu ve bunun nedense lağvedildiği malumdur. Mek- tebin vilayetimize lüzumu lağvindan sonra daha ziyade an-anlaşıldı. O kadar ki şehri- mizde bir ticaret kursu bile açılmak ihtiyacı håsıl oldu. Bir ticaret mektebine Konya şu an ihtiyacını biz bu sütunlarda tekraren arz ettik. Evvelce şehrimizde açılan ticaret mek- tebinden vilayetimizle beraber mücavir vila- yetlerin de istifadeleri tafsilen izah eyledik. Geçen sene şehrimize gelen Maarif Vekili merhum Necati Beyle maiyetindeki heyet-i ilmiyeye vilayetin bir Ticaret Mektebine olan ihtiyacı esbab-i mucibi ile arzu teşrih edilmiş, bunun için mektebin açılacağı vaadi alınmış- b. Bu vaat nedense unutuldu. Ve vaat her hangi bir sebepten dolayı incaz edilemedi. Fakat muhitin bu noktadaki ihtiyacı yavaş yavaş ticaret mektebinin açılmasını teshil edecek müsait bir zemin hazırladı. Ticaret kursuyla başlayan bu hareket öyle anlaşılı- yor ki pek yakında - memleketin göstereceği alâka ve rağbetin derecesine göre - ticaret mektebinin açılması gibi müfit bir netice ile tetewüç edecektir.
Ticaret mektebinin açılması lüzumunda israr eden nokta-i nazarın başında vilayetimizin iktisadiyatıyla doğrudan doğruya alakadar olan Ticaret Odas/dır. Maarif vekili ile bera- ber şehrimize gelen Talim ve Terbiye azasın- dan Mehmet Emin Bey'in riyasetinde Ticaret Odasında salahiyettar zevattan ibaret mu- him bir içtimada Ticaret Mektebi meselesi de ehemmiyetle konuşulmuş ve mektebin tekrar açılması muvafik görülmüştü. Hatırımızda kaldığına göre içtimada hazır bu- lunan birçok muteber tacirlerimizle beraber Ticaret Odası da açılacak mektebin bina ve sair ihtiyaçlarının teminini taahhüt etmişti. Hiç şüphe yok ki tacirlerimizi ve oda bu ta- ahhüdünü bu gün dahi ifaya hazırdır. Diğer taraftan aldığımız mevsuk maluma- ta göre bina ihtiyacı temin edildiği takdirde şimdi bu gün Akşam Ticaret Mektebi halinde bulunan bu müessese derhal gündüz ticaret mektebine ifrağ edilebilecektir,

jjjjjj-1
Şu halde ilk yapılacak iş yapılan o hayırlı va- atlerin ifası, daha doğrusu her şeyden evvel ihtiyaca kâfi bir bina tedarikidir.
Ticaret mektebine vilayetimizin ihtiyacı ve bunun derecesi hakkında evvelce ariz ver amik neşriyatta bulunduğumuz cihetle artık bu hususta tekrar beyanı mütalaatı fazla bu- luyor, Maarif idaresi memleketin göstereceği aláka ve rağbet karşısında bu noktada da faaliyet ibraz edecek, muntazam bir Ticaret Mektebi küşadı daha doğrusu halen mev- cut akşam ticaret mektebini gündüz ticaret mektebi haline ifrağı düşünecektir.
Binaen aleyh bir an ewel ticaret mektebine karşı samimi alāka ve rağbetimizi gösterme- liyiz. Bu hususta memleket ticaret ve iktisa- diyatıyla alakadar olanların nazar-ı dikkatle rini celbederiz."
KONYA TİCARET LİSESİ
Konya Ticaret Lisesi ise 1943'te altı yıllık bir okul olarak Anit civarında bir evde eğitim öğretime başladı. Bir müddet sonra Çocuk Esirgeme kurumuna ait eski Verem Hasta- nesi binasına ardından da 1950'de Muhacir Pazan civanında inşa edilen kendi binasına taşındı
Öğrenci sayısını çoğalması üzerine 1974te B Blok hizmete geçti. 1993'te 14 derslik, 2 Labo- ratuvar ve bir konferans salonundan oluşan ikinci ek C Blok binasına ve spor salonuna kavuştu.
1984'te öğrenim yılında Meram Anadolu Ti- caret Lisesi adıyla 4 yıllık bir liseye dönüşen okulda 1985-1995 yılları arasında bir de orta- okul bölümü açıldı.
Konya Ticaret Lisesi, "Meram Mesleki ve Tek- nik Anadolu Lisesi adıyla Adalet, Bilişim Tek- nolojileri, Büro Yönetimi, Muhasebe Finans- man ve Pazarlama ile Perakende alanlarıyla eğitim öğretimine devam etmektedir.
Kaynakça
Caner Arabacı Konya Ticaret Mekteb, KTO İpekyolu Ozel Say, c16, s.257-277
Konya Milli Eğitim Müdürlüğü Arşivi (BYEK D NO 66) Kon- ya Ticaret Mektebi, Talebe Künye Defteri
Mehmet Önder, Konya Maarifi Tarihi, Konya 1952
Muzaffer Hamid, Ticaret Mektebi, Babalik 19 Şubat 1929