KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
KIRTASİYE MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/878115

1-İdarenin

a) Adı

:

KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

HOROZLUHAN MAHALLESİ ABDÜLBASRİ SOKAK NO:4 SELÇUKLU/KONYA

c) Telefon ve faks numarası

:

3323104000 - 3322630666

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KIRTASİYE MALZEMESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

49 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kırtasiye Malzemelerinin teslim yerleri (İl Sağlık Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri Depoları) dağıtım cetvelinde belirtilmiştir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sağlık Tesisleri siparişlerini Ayda 1 defa toplu bir şekilde sipariş edecek olup, yapılan siparişler 10 (on) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Yüklenici kendi isteği doğrultusunda idarenin talebi olmadan mal teslimi yapamaz

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024 tarihinde işe başlanacak olup, işin bitiş süresi 31.12.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.10.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ/ İHALE SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif Değerlendirme aşamasında İhale Komisyonunca istenecek ürün numuneleri ( Her bir numunenin üzerine ihale sıra numarası, firma ve malzemenin adı etiketlenecek ve okunaklı biçimde yazılacaktır.)  EKAP bildiriminden sonra  firma adının ve ihale bilgilerinin yazılı olduğu bir paket içerisinde ,   Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Deposuna / Taşınır İşlemler Birimine (Parsana Mahallesi Beyhekim Caddesi No:3 Selçuklu/ KONYA)    teslim tutanağı ile teslim edilecektir.İhale kalem sırası ile numune üzerindeki sıra numarası arasındaki uyumsuzluktan firma sorumludur. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01887408