AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İŞ MAKİNASI SATIŞ İHALESİ İLANI

1. Belediyemize ait hizmet dışı olarak kullanılmayan aşağıda plakaları, marka, cinsi, modeli, muhammen bedel ve geçici teminat tutarları belirtilen ekonomik ömrünü doldurmuş 2 adet iş makinası(traktör), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-c ve 45.46.47. Maddeleri hükümlerine göre açık teklif usulüyle satılacaktır. İhale konusu satılacak araçların muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale saatleri ve araçların özellikleri aşağıdaki gibidir.

S.N.

PLAKASI

MARKASI

CİNSİ

MODELİ

MUHAMMEN BEDELİ (₺)

GEÇİCİ TEMİNAT % 3 (₺)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

42 APV 690

STEYR

TRAKTÖR 8073

1991

₺220.000,00

6.600,00 ₺

01.06.2023

14:30

2

42 U 8196

TÜMOSAN

TRAKTÖR

 60-80N

1997

₺200.000,00

6.000,00 ₺

01.06.2023

14:40

 2. İhale 01.06.2023 Perşembe günü tabloda belirtilen saatlerde, Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda sıra numarasına göre yapılacaktır.

3. Satılacak araçlardan; Seyran Mahallesi Sanayi Caddesi No: 1187/1 adresindeki Fen İşleri hangarında( İtfaiye yanı ) görebilirler

4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden istenen belgeler;

a) Gerçek Kişilerden:  1- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır),  2- Adres beyanı,  3-Nüfus kayıt örneği,  4- Noter tasdikli imza beyannamesi,  5- Akşehir Belediyesine “Borcu yoktur” belgesi, 6- Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,  7- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi

b) Tüzel Kişilerden:  1- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır),   2- Adres beyanı,  3- Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, 4- Noter tasdikli imza sirküsü, 5- Akşehir Belediyesine “Borcu yoktur” belgesi, 

6- Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,  7- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi

5. İhalede birden fazla araca teklif sunmak isteyen istekliler, satın alacakları araç miktarı kadar geçici teminatlarını ayrı ayrı yatırmaları gerekmektedir. Birden fazla araca teklif sunacak istekli her araç için ayrı ayrı evrak hazırlamayıp tek bir zarf içerisinde her araç için yatırmış olduğu geçici teminat mektupları veya makbuzları ile diğer istenen evrakları tek bir zarf içerisinde ve  zarfın dışına teklif sunacağı aracın satış sıra numarası ile araç plakasını yazması gerekmektedir.

6. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 01.06.2023 Perşembe günü saat 11:00' a kadar, Akşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

7. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

#ilangovtr Basın No ILN01829817