T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1.        Kullanım hakkı ve sorumluluğu ile mülkiyeti belediyemize ait aşağıda adresleri belirtilen gayrimenkuller 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi ve İhale Şartnameleri dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile kiraya verilecektir. Belirtilen gayrimenkuller 31.12.2026 tarihine kadar kiraya verilecektir. Kiraya verilecek gayrimenkuller halihazırda boş bulunmaktadır.

  1. İhaleler, 02.07.2024 Salı günü saat 15.00’den itibaren Belediye Encümeni tarafından Konevi Mah. Millet Cd. (Belediye Ek Hizmet Binası) No:14/5 Meram/KONYA adresindeki Konevi toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
  2. Gayrimenkullerin 2024-2025 yılları yıllık kira muhammen bedelleri ile geçici teminatları ve ihale saatleri aşağıda belirtilmiştir.
  3. İsteklilerin 02.07.2024 günü saat 11.00’a kadar istenen belgeleri Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Meram/KONYA adresindeki, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine müracaat etmeleri ve istenen belgeleri vermeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a.    Dilekçe,  Nüfus Cüzdan Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı), İmza Beyannamesi,

b.   Tebligat için adres beyanı,

c.    İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki imzaya yetkili kişiler için adli sicil kaydı,

d.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri;

1.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

e.          Seyahat Acentesi Bilet Satış Gişesi ihalesine katılmak isteyen isteklilerin, D1, D2, D4 veya F1 belgelerinden herhangi birini vermesi gerekmektedir.

f.     Söz konusu ilanda belirtilen dükkan vasıflı taşınmazlara ilişkin İhaleye katılacak isteklilerin başvuru dilekçelerinde; işyerinde yürütecekleri faaliyet konusunu belirtmeleri gerekmektedir. Kiraya verilecek/verilen taşınmaz için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınma sorumluluğu kiracıya aittir. Bahse konu işyeri, İmar mevzuatı ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin mevzuat hilafına bir faaliyet konusunda çalıştırılamaz. Kiracı Belediyemizden İşyeri Açma Ruhsatı almadan işyerini çalıştıramaz. Diğer kanuni sorumluluklarını yerine getirmek durumunda olup, aksi sorumluluk kendine ait olacaktır.

g.         Kiraya verilecek taşınmazda yürütülecek faaliyetin "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında uygun nitelikte bulunduğuna dair Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü’nden belge alınması gerekmektedir. (Konevi Mh. Millet Cd. No: 14/5 C Blok Kat:1/126 Meram/KONYA)

h.   İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde bulunan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)

ı.   İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile    Noter tasdikli imza beyannamesi,

j.   Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi.

k.  Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasındaki TR 2700 0150 0158 0073 0975 3004 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

  1. Söz konusu gayrimenkullerin 2024-2025 yılları yıllık kira bedelleri ihale sonucu oluşan bedeldir. 01.01.2026 tarihinden itibaren takip eden yılların kira bedeli TÜİK’nun ilan edeceği bir önceki yılın 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) nispetinde artırılacaktır.
  2. Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

a- Adres : Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Meram/KONYA

b- Telefon : 444 55 42 Dahili : 4964-4932-4911-4951

İlan olunur.

Sıra

Adresi

Ada

Parsel

m²'si

Vasfı

2024 - 2025 Yılları Yıllık Kira Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Saati

1

Fevzi Çakmak Mahallesi Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi, 20346 Ada, 1 Parsel yanı Aykent Cami etrafında bulunan otopark sınırı
Karatay / KONYA

-

-

7,00

ATM Kabin Yeri

70.000,00 TL+KDV

2.100,00 TL

15:00

2

Sarıyakup Mahallesi Garaj Caddesi Karatay Otobüs Terminali Taksi Durağı yanı (37°51'54.62''K - 32°30'10.44''D)
Karatay /KONYA

52

37

7,00

ATM Kabin Yeri

105.000,00 TL+KDV

3.150,00 TL

15:05

3

Sarıyakup Mahallesi Garaj Caddesi Karatay Otobüs Terminali No: 9/Z-16
Karatay /KONYA

52

37

7,50

Seyahat Acentesi Bilet Satış Gişesi

100.000,00 TL+KDV

3.000,00 TL

15:10

4

Kaşınhanı Mahallesi Abdülbaki Gülpınarlı Caddesi No:1/2

Meram / KONYA

47505

4

Kafeterya: 151,66
Mutfak: 31,30
Servis: 13,21
Depo: 3,28
Engelli WC: 4,00
Bayan WC: 6,84
Erkek WC: 10,24
Koridor: 5,97
Toplam: 226,5

Kafeterya

70.000,00 TL+KDV

2.100,00 TL

15:15

5

Doğrugöz Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi
1. Kat No: 3311/101 Akşehir/KONYA

188

1

Genel Alan: 270
Hazırlama: 38
Toplam: 308

Lokanta ve Ekleri

280.000,00 TL+KDV

8.400,00 TL

15:20

6

Bahçelievler Mahallesi Isparta Çevreyolu Caddesi No: 758/A Beyşehir / KONYA

 868

2

190,00

Dükkan / İşyeri

     70.000,00 TL

2.100,00 TL

15:25

7

Bahçelievler Mahallesi Isparta Çevreyolu Caddesi No: 758/Z09 Beyşehir / KONYA

 868

2

18,50

Dükkan / İşyeri

      25.000,00 TL

750,00 TL

15:30

8

Yukarı Mahallesi Ahmet Yaşar Caddesi
No:88/ 1-Z01

Bozkır / KONYA

473

29

13,00

Dükkan / İşyeri

      14.000,00 TL

420,00 TL

15:35

9

Yukarı Mahallesi Ahmet Yaşar Caddesi
No:88/ 1-Z02

Bozkır / KONYA

473

29

5,75

Seyahat Acentesi Bilet Satış Gişesi

16.000,00 TL+KDV

480,00 TL

15:40

10

Yukarı Mahallesi Ahmet Yaşar Caddesi
No:88/ 1-Z03

Bozkır / KONYA

473

29

5,75

Seyahat Acentesi Bilet Satış Gişesi

16.000,00 TL+KDV

480,00 TL

15:45

11

Yukarı Mahallesi Ahmet Yaşar Caddesi
No:88/ 1-Z04

Bozkır / KONYA

473

29

5,75

Seyahat Acentesi Bilet Satış Gişesi

16.000,00 TL+KDV

480,00 TL

15:50

12

Yukarı Mahallesi Ahmet Yaşar Caddesi
No:88/ 1-Z05

Bozkır / KONYA

473

29

5,75

Seyahat Acentesi Bilet Satış Gişesi

16.000,00 TL+KDV

480,00 TL

15:55

13

Yukarı Mahallesi Ahmet Yaşar Caddesi
No:88/ 1-Z06

Bozkır / KONYA

473

29

5,75

Seyahat Acentesi Bilet Satış Gişesi

16.000,00 TL+KDV

480,00 TL

16:00

14

Yukarı Mahallesi Ahmet Yaşar Caddesi
No:88/ 1-Z07

Bozkır / KONYA

473

29

64,00

Kafeterya

45.000,00 TL+KDV

1.350,00 TL

16:05

15

Karşıyaka Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi No:4/1-Z09 Cihanbeyli / KONYA

1387

1

9,00

Dükkan / İşyeri

     25.500,00 TL

765,00 TL

16:10

16

Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi No:1/Z04

Hüyük / KONYA

430

64

5,75

Seyahat Acentesi Bilet Satış Gişesi

8.000,00 TL+KDV

240,00 TL

16:15

17

Bahçelievler Mahallesi Hükümet Caddesi
No: 48/2

Hüyük / KONYA

0

8035

95,00

Mesken

     16.000,00 TL

480,00 TL

16:20

18

Ladik Mahallesi Konya Caddesi No: 121/AD Sarayönü / KONYA

0

9282

23,00

Dükkan / İşyeri

     35.000,00 TL

1.050,00 TL

16:25

#ilangovtr Basın No ILN02046733