DEVLET HASTANESİ -SEYDİŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

DİŞ LABORATUVAR HİZMET ALIMI  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/584345

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ -SEYDİŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Alaylar 1 Mahallesi Mustafa ÜSTÜNDAĞ Caddesi No:34 42370 SEYDİŞEHİR/KONYA

c) Telefon ve faks numarası

:

3325823930 - 3325810900

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

DİŞ LABORATUVAR HİZMET ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Veneer Seramik Kron Adet 10000 2 İskelet Dökümü Adet 2000 3 Protez Bitim İşi Adet 2000
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ DİŞ SERVİSİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.07.2024, işin bitiş tarihi 30.06.2025

d) İşe başlama tarihi

:

01.07.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

10.06.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Seydişehir Devlet Hastanesi Ek Bina Başhekim Yrd.Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

T.C. Sağlık Bakanlığı Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde Belirtilen Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuvarı Ruhsat

İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde Belirtilen Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuvarı Ruhsat Belgesini

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Diş Protez Laboratuvarı Me’sul Müdürlük Belgesi

İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde Belirtilen Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuvarı Ruhsat Belgesini ve -Diş Protez Laboratuvarı Me’sul Müdürlük Belgesini ihale sunacaklardır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Bu ihale benzer iş olarak kamu , özel sektörde Seramik Kron Köprü, İskelet dökümü,Protez Bitim İşi, ve her türlü diş laboratuvar hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02028222