Dana Derisi ve Keçi Meşini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/784206

1-İdarenin

a) Adı

:

KONYA KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

b) Adresi

:

AKABE MAH ALAADDIN KAB CADDESI NO:140 42020 KARATAY/KONYA

c) Telefon ve faks numarası

:

3323558196 - 3323553145

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

DANA DERİSİ VE KEÇİ MEŞİNİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1-) 1,1-1,4 MM YÜZLÜK TÜM BACAK DANA DERISI ALIMI 1.000.000 DS (YÜZEY ALANI EN AZ 400 DESI m2) - Deri Ihtiyaç Renkleri- Lacivert, Bordo, Nar Çiçegi, Kot Mavi, Bej, Pudra

2-) 1,2-1,3 MM YARIM BACAK DANA DERISI ALIMI 200.000 DS (YÜZEY ALANI EN AZ 200 DESI m2) - Deri Ihtiyaç Renkleri - Lacivert, Bordo, Kırmızı, Kot Mavi, Yeşil, Bej, Beyaz

 3-) 0,8-1 MM KEÇI MESINI ALIMI 400.000 DS (YÜZEY ALANI EN AZ 80 DESI m2) - Keçi Mesini Ihtiyaç Renkleri - Füme, Bej
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KONYA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU İŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ- KUNDURA ATÖLYESİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey 30.11.2024 tarihine kadardır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeye müteakip (izleyen) 10 gün

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.07.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

İhale konu alımla nitelik ve nicelik bakımından benzerlik gösteren kamu ve özel sektör alımlarına ait tüm Deri ve Deri Ürünleri hammadde ürünleri alım, satım ve pazarlama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02046646