BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı  24  adet gayrimenkul,  2886 sayılı yasanın 45.inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

 

BULUNDU-ĞU YER/ MAHALLE

 

 

 

MEVKİİ

 

 

 

 

S. NO

ADA NO

PARSEL

NO

CİNSİ

YÜZÖL-ÇÜMÜ (m2)

 

HİS-SE

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (%3)

1

KURUCUOVA

195

1

Malanda

Arsa

600,01

Tam

286.000,00

8.580,00

2

KURUCUOVA

195

2

Malanda

Arsa

523,21

Tam

250.000,00

7.500,00

3

KURUCUOVA

195

3

Malanda

Arsa

523,21

Tam

250.000,00

7.500,00

4

KURUCUOVA

195

4

Malanda

Arsa

523,20

Tam

250.000,00

7.500,00

5

KURUCUOVA

195

5

Malanda

Arsa

523,21

Tam

250.000,00

7.500,00

6

KURUCUOVA

195

6

Malanda

Arsa

523,21

Tam

250.000,00

7.500,00

7

KURUCUOVA

195

7

Malanda

Arsa

523,21

Tam

250.000,00

7.500,00

8

KURUCUOVA

195

8

Malanda

Arsa

523,21

Tam

250.000,00

7.500,00

9

KURUCUOVA

195

9

Malanda

Arsa

523,21

Tam

250.000,00

7.500,00

10

KURUCUOVA

195

10

Malanda

Arsa

523,21

Tam

250.000,00

7.500,00

11

ÜÇPINAR

293

1

Karadaş

Arsa

644,26

Tam

225.491,00

6.765,00

12

ÜÇPINAR

293

2

Karadaş

Arsa

566,36

Tam

198.226,00

5.947,00

13

ÜÇPINAR

293

3

Karadaş

Arsa

508,97

Tam

178.140,00

5.345,00

14

ÜÇPINAR

293

4

Karadaş

Arsa

511,00

Tam

178.850,00

5.366,00

15

ÜÇPINAR

293

5

Karadaş

Arsa

511,00

Tam

178.850,00

5.366,00

16

ÜÇPINAR

293

6

Karadaş

Arsa

511,00

Tam

178.850,00

5.366,00

17

ÜÇPINAR

293

7

Karadaş

Arsa

511,00

Tam

178.850,00

5.366,00

18

ÜÇPINAR

293

8

Karadaş

Arsa

519,21

Tam

181.724,00

5.452,00

19

ÜÇPINAR

293

9

Karadaş

Arsa

518,00

Tam

181.300,00

5.439,00

20

ÜÇPINAR

293

10

Karadaş

Arsa

511,00

Tam

178.850,00

5.366,00

21

ÜÇPINAR

293

11

Karadaş

Arsa

511,00

Tam

178.850,00

5.366,00

22

ÜÇPINAR

293

12

Karadaş

Arsa

511,00

Tam

178.850,00

5.366,00

23

ÜÇPINAR

293

13

Karadaş

Arsa

511,00

Tam

178.850,00

5.366,00

24

ÜÇPINAR

293

14

Karadaş

Arsa

661,89

Tam

231.662,00

6.950,00

1. İhale 14/05/2024 Salı  günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

  2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

  2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

  2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

  2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye  yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.

  2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

  2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

3.  İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 ’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4.  Ödemeler; tamamı peşin yapılacaktır.

5.  İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

     İlan olunur.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Adil BAYINDIR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN02022682