KONYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

50 Kalem Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/437913

1-İdarenin

a) Adı

:

KONYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Parsana Mah.Beyhekim Cad.No:3 SELÇUKLU/KONYA

c) Telefon ve faks numarası

:

3322515280 - 3322483310

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

50 Kalem Sarf Malzeme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

50 Kalem Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Ambar Birimi Deposuna teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İdarenin talep ettiği zamanlarda teslimat yapılacaktır. Ürünler sözleşme süresince en az 6 defa en fazla 8 defa sipariş yazısı ile teslim edilecek , ancak öngörülmeyen acil durumda teslim süresine bakılmaksızın sipariş yazısı üzerine teslim edilecektir. İdarenin istediği malzemeler malzeme istek talebinin tebliğ tarihinden itibaren en geç 20 gün içerisinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeye müteakip (izleyen) 20 gün içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

30.04.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi İhale Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ekinde (Ek3) yeralan ürünler dışındaki tıbbi malzemelere teklif verecek isteklilerin "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" nin bulunması ve bu belgeyi ihale komisyonuna sunmaları gerekmektedir. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teklif edilen Tıbbi Cihazlar 2 yıl garantili olacaktır. Teklif edilen Tıbbi Cihazların garanti içi ve sonrasında bakım ve onarım hizmetleri yedek parça dahil olarak yapılacaktır.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1- İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait ihale tarihi itibariyle geçerli olmak üzere malzemelerin UBB numaraları olmalıdır.

2- İhale tarihi itibari ile teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında yapılan sorgulamada “ Sağlık Bakanlığı Onaylıdır. “ ibaresi yer almalıdır. Teklif veren istekli teklif etmiş olduğu ürünlerin bayisi olacaktır. (Sağlık Bakanlığı Bayi Bilgi Formu – Sağlık Bakanlığı Tedarikçi Firma Kayıt Formu)

3- Verilen ürün barkod numarasına göre yapılan sorgulama sonucunda ürünün onaylı olmadığı veya isteklinin ürünü satmaya yetkili (Üretici ve/veya İthalatçı veya Yetkili Satıcısı veya bayii) olmadığı tespit edilmesi durumunda teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. (Eksik veya hatalı olduğu tespit edilen barkod numaraları değerlendirmeye alınmayacaktır.)

4- Teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında olması durumunda, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının  beyanı yeterli olacaktır. Kapsam dışında olduğu beyan edilen ürünler için Üretici ve/veya İthalatçı veya Yetkili Satıcısı olduğuna dair belgesi olacaktır.

5- Yerli malı teklif edecek olan istekliler, yerli malı olarak teklif edilen ürünlerin yerli malı belgesi olacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif edilen ürünlere ait numuneler orijinal ambalajında, her numunenin üzerinde firma ismi ve ihale sıra nosu yazılı olarak verilecektir. İstekliler, teklif ettikleri her bir kaleme ait numuneyi ihale sonrası yapılacak olan tebligata ilişkin kurumumuza teslim tutanağı ile birlikte teslim edilecektir. Numunelerin Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır. Numuneler için ücret talep edilmeyecektir. Teklif edilecek ürünlerin yapılacak değerlendirmesinde teknik şartnameye uyum sağlayıp sağlamadığı ihale komisyonu tarafından tespit edilecek, uygun olmayan kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale sonrası eksik bir biçimde numune gönderen veya hiç numune sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. İdari şartnamenin 36.1. maddesi ve Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliği 58/A maddenin 9.fıkra a bendi hükümleri uygulanacaktır.İhale bitiminden 6 ay içerisinde teslim alınmayan numunelerden kurumumuz sorumlu değildir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02010871