3’ÜNCÜ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN / KONYA

 

                3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ve Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının ihtiyacı için “3 Kısım Yoğurt, Uht İçme Sütü ve Böreklik Yufka Alımı” 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/506069

1-İdarenin

a) Adı

:

3.ANA JET ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

b) Adresi

:

İHSANİYE MAH.AHMET HAŞİM SK.NO:12 42040 SELÇUKLU SELÇUKLU/KONYA

c) Telefon ve faks numarası

:

3323270252 - 3323272216

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

3 KISIM YOĞURT, UHT İÇME SÜTÜ, BÖREKLİK YUFKA

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.KISIM: 38.000 KG. YOĞURT YARIM YAĞLI 2.KISIM: 21.000 KG. UHT İÇME SÜTÜ YARIM YAĞLI 1/1 3.KISIM: 5.000 KG. BÖREKLİK YUFKA
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

3 üncü Ana Jet Üs Genel Mlz. K.lığı Depoları / KONYA ve Hv. Svn. Okl. ve Eğt. Mrk. K. lığı Tşn. Tük. 665 Mal Saymanlığı Dutlukır/KONYA

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Her Kısım 01 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 tarihleri arasında; ilgili saymanlıkça verilecek tebligata göre 1 ve 3 kısımlar için günlük ihtiyaç nispetinde, 2nci kısım için taksitli mal teslimine başlanacaktır. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01 Temmuz 2024 tarihinde işe başlanacaktır. Ancak sözleşmenin 01 Temmuz 2024 tarihinden sonra imzalanması durumunda sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak ve 30 Haziran 2025 tarihinde bitecektir. Dayanıklı Süt, Hv.Svn.Okl ve Eğt Mrk.K.lığı Dutlukır/KONYA ve 3'üncü Ana Jet Üs K.lığınca Selçuklu/ KONYA ihtiyaç çizelgesinde belirtilen miktarlardan verilecek tebligata göre birliklerin yiyecek depolarına 4 taksit halinde alınacaktır. Taksitler 1.Taksit 08-23 Temmuz 2024 5500 Kg.(Hv.Svn.Okl. 4000-3'üncü Ana Jet.1500Kg.) 2.Taksit 07-22 Ekim 2024 5000 Kg.(Hv.Svn.Okl 3500-3'üncü Ana Jet. 1500Kg.) 3.Taksit 06-21 Ocak 2025 5500 Kg.(Hv.Svn.Okl 4000-3'üncü Ana Jet,1500Kg.), 4.Taksit 07-22 Nisan 2025 5000 Kg.(Hv.Svn.Okl 3500-3'üncü Ana Jet.1500Kg.) Taksit günleri +-5 gün değişebilir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin 10.3.1 Maddesinde ve İhtiyaç Listesinde Belirtilmiştir

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.06.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İHSANİYE MAH.AHMET HAŞİM SK.NO:12 42040 SELÇUKLU / KONYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Gıda Üretim Sertifikası” veya “Gıda Üretim İzni Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02030615