DEVLET HASTANESİ -AKŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

1 KALEM MEDİKAL GAZ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/325294

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ -AKŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Seyran Mh. Alparslan TÜRKEŞ Cad. No:42 42560 AKŞEHİR/KONYA

c) Telefon ve faks numarası

:

3328122400 - 3328137905

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

1 KALEM MEDİKAL GAZ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Kalem (300.000KG)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanır. İdarenin ihtiyacı doğrultusunda İş bitim tarihine kadar idarenin talebi doğrultusunda peyderpey teslim edilecektir. İdare, sözleşme süresi içerisinde yükleniciye yapacağı ihtiyaç bildirimi sonrasında, İdarece istenilen miktar kadar teslimat yapacaktır. Bir başka deyişle, teslimat partiler halinde yapılacaktır. Yüklenici üzerine ihale edilen malların tamamını gönderemez. Sözleşme çerçevesinde evsafına uygun olmayan malzeme teslimi yapılmayacaktır. Teslim öncesinde İdarenin görüşü alınarak güvenlik önlemlerinin alınması sağlanacaktır. Oluşabilecek her türlü kazadan yüklenici sorumludur.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.04.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Akşehir Devlet Hastanesi İhale Birimi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- İstekli Sağlık Bakanlığından verilen Medikal Amaçlı Gaz Üretme ve Dolum İzin belgesine sahip olacak ve bunu ibraz edecektir.
2- İstekli yetkili satıcı ise hem kendisi hem de üretici firmaya ait Sağlık Bakanlığından verilen Medikal Amaçlı Gaz Üretme ve Dolum İzin belgesine sahip olacak ve bunu ibraz edecektir.
3-İstekli Medikal Amaçlı Gaz Üretiminde yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini sunacaktır.
4-İstekli yetkili satıcı ise hem kendisi hem de üretici firmaya ait Medikal Amaçlı Gaz Üretiminde yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini sunacaktır.

5-İstekli Sağlık Bakanlığı'ndan verilen  Medikal Amaçlı Oksijen Dolum izin belgesine sahip olacak ve bunu ibraz edecektir.
6 -İstekli kendisine ait Sağlık Müdürlüğü onaylı medikal gaz depolama ve dağıtım belgesini ibraz edecektir.

7- İstekli  Sağlık Bakanlığı'ndan medikal amaçlı Oksijen  üretme izin belgesine sahip olacaktır. İlgili firma üretici olmayıp bayi ise bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu Oksijen üretme izin belgesini ve bayisi bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair yazıyı ibraz edecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02003577