banner5

E-ticaret için lojistik üs!

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan  "2018-2020 e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazırlanan planın amacı Türkiye'nin e-ticarette payını arttırmak. Bu kapsamda 2020'nın 4. çeyreğinde yerel ve bölgesel lojistik üsler kurulacak ve e-ihracat odaklı işletimi sağlanacak.

07 Şubat 2018 Çarşamba 17:49
E-ticaret için lojistik üs!

Ekonomi Bakanlığı tarafından "2018-2020 E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlandı. Yüksek Planlama Kurulu (YPK)'nın söz konusu planın kabulüne ilişkin kararı 6 Şubat 2018 tarihli ve 30324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. "2018-2020 e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” ile Türk ihracatçıları için e-ihracatı daha kolay ve ulaşılabilir kılarak Türkiye'nin uluslararası ticaretteki payını artırmak ve ülkeyi bölgesel bir e-ticaret merkezi haline getirmek amaçlanıyor. E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı ile e- ihracata ilişkin yasal, teknik, uygulama altyapı ihtiyaçlarının karşılanarak bütüncül mevzuat oluşturulması, lojistik alanında geliştirilecek formüllerle hızlı kargo taşımacılığının daha etkin hale getirilmesi, toplu gönderilerin daha ucuza taşınarak iade maliyetlerinin azaltılması, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması, Türkiye merkezli ödeme hizmet sağlayıcılarının uluslararası alanlarda tanınırlıklarının artırılması, ihracatçılara yönelik destek mekanizmalarının oluşturulması, KOBİ’lerin ve mikro girişimcilerin e-ihracatla tanışmalarının sağlanması hedefler arasında. Hazırlanan ‘E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’ 7 hedef ve 23 eylemden oluşuyor.

E-İHRACAT İÇİN LOJİSTİK ÜS KURULACAK

Stratejik hedefler kapsamında, Türkiye'nin lojistik kapasitesi geliştirilecek. Bu kapsamda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Gümrük ve Ticaret ile Ekonomi bakanlıkları koordinasyonunda e-ihracata yönelik yerel ve bölgesel lojistik üslerin planlanması, kurulması ve e-ihracat odaklı işletimi sağlanacak. Paydaşların katılımıyla lojistik üslerin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmalarını da içeren bir iş planı oluşturulacak. 2020'nin 4'üncü çeyreğinde ise lojistik üssü kurulacak. Öte yandan İstanbul 3. Havalimanı ile Türkiye'nin lojistik kapasitesinde ciddi bir genişleme yaratılacağı, bunun taşımacılık işlemlerinde hem hız avantajı hem de maliyetlerde düşüş sağlayacağı belirtiliyor. E-İhracatta hızlı teslim yapılabilmesi ve iade maliyetlerinin azaltılması amacıyla yurt dışında tedarik üslerinin kurulması da desteklenecek. Gümrük işlemleri sınır ötesi e-ticaret ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilecek. Bu çerçevede e-ihracatta KDV iadelerine ilişkin uygulama süreçleri iyileştirilecek ve gerekli kolaylaştırmalar yapılacak.

STRATEJİK HEDEFLER;

1-)LOJİSTİK KAPASİTESİ GELİŞTİRELECEK

e-lojistik; daha fazla bilgi ve hizmetin sunulduğu, geleneksel lojistiğin gelişmiş şekli. Daha açık bir anlatımla; geleneksel lojistik süreçlerinde internet teknolojilerinin temel alındığı sistem. E-ticaretin gelişimiyle, geleneksel lojistik kökten değişmiş; çevik ve yüksek hızlı bir lojistik yaklaşımı gerekli hale gelmiştir. Geleneksel lojistik ile e-lojistik karşılaştırıldığında en temel farkın lojistik görüşünün değişiminde yaşandığı görülmekte. Artık müşteriler ‘satın alma düğmesine’ bastıkları andan malları teslim alma zamanına kadar bazı durumlarda malların iade anları da dâhil olmak üzere kendilerine özgü, esnek ve yüksek hızlı, hizmet devamlılığı olan teslimatla talep etmektedirler. Elektronik ortamlarda gerçekleşen alışverişler (yazılım vb. satışı hariç) ister B2C ister B2B olsun fizikli ortamda bir nakliye ve teslimle sonuçlanıyor. Bu nedenle, elektronik ticaretin lojistik sektöründe önemli bir büyüme yaratacağı açık olarak görülüyor. Bu kapsamda, Türkiye’nin bölgesel e-ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda Türkiye’nin lojistik alt yapısının geliştirilmesi gerekmekte. Bu kapsamda şu eylemler gerçekleştirilecek: 

1.Eylem; E-ihracata yönelik yerel ve bölgesel lojistik üslerin planlanması, kurulması ve e-ihracat odaklı işletimi sağlanacak. Uygulama adımları; (2019/1 Çeyrek) paydaşların katılımıyla lojistik üslerinin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmalarını da içeren bir iş planı oluşturulacak. (2019/2. Çeyrek) Belirlenen iş planı çerçevesinde bu planın hayata geçmesi için politikalar geliştirilecek. (2020/ 4. Çeyrek) Lojistik üssü kurulacak. 

2.Eylem; e-ihracatta hızlı teslim yapılabilmesi ve iade maliyetlerinin azaltılması amacıyla yurtdışından tedarik üslerinin kurulması desteklenecek. Uygulama adımları; (2018/4. Çeyrek) Uluslararası alanda e-ihracat özelinde yer alan serbest bölge uygulamaları ilgili taraflarla birlikte incelenecek. Konuya ilişkin ihtiyaç duyulan destek mekanizmaları tespit edilerek hayata geçirilecek. 

3. Eylem; e-ihracatta taşıma ve işlem maliyetlerinin azaltılması ve rekabet üstünlüğü sağlayacak hızlı teslim imkanlarına yönelik uluslararası iş birlikleri geliştirilecek. Uygulama adımları; (2018/ 4. Çeyrek) Sorumlu kurum koordinasyonunda ilgili taraflarla toplantı yapılarak e-ihracatımız açısında önem taşıyan ülkeler belirlenecek. (2019/ 4. Çeyrek) Ülkemiz için potansiyel arz eden ülkelerin muadil posta idareleri ile PTT arasında e-ihracatta maliyet avantajı sağlanmasına yönelik iş birliği olanakları araştırılacak ve işbirliği protokolleri imzalanacak. 

2-)GÜMRÜK İŞLEMLERİ SINIR ÖTESİ E-TİCARET İHTİYAÇLARI ÇERÇEVESİNDE GELİŞTİRİLECEK

Gümrük işlemlerinin hızlı ve masrafsız bir şekilde sonuçlanması, ürünlerin zamanında ve uygun fiyata teslim edilebilmesi için önemli. Gümrük işlemlerinin karmaşıklığı, firmaları e-ihracata ilişkin en çok zorlayan hususlardan biri. Geleneksel yollarda yapılan ihracatta bir ürünün gönderiminden önce firma tarafından beyanname hazırlanması gerekmektedir. E-ihracatta ise gümrük süreçlerini hızlandırmak ve maliyetleri düşünmek için 2013 yılında gümrük mevzuatı yeniden düzenlenmiş, ağırlığı brüt 150 kilogram ve değeri 7 bin 500 avroyu geçmeyen ürünler standart ihracat işlemlerinden muaf tutulmaya başlanmıştı. Bu sınıfa giren eşyalar Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi kullanılarak beyan edilebilmekte. ETGB’NİN avantajı, beyan gönderimin ertesi günü yapılabilmesi ve beyanname işlemlerinin gönderen şirketler yerine akredite olmuş kargo firmaları tarafından gerçekleştirilebilmesidir. Sürecin sadeleştirilerek e-ihracatçılarımıza hitap edecek hale getirilebilmesi için bu tür adımlar atılmış olsa da, çeşitli özel sektör temsilcileri tarafından pratikte birtakım sorunların yaşandığı ve firmaların başta KDV iadelerinin alınması gibi alanlarda sorunlarla karşılaştıkları belirtilmekte. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de e-ticarete ilişkin işlemlerin takibinde ve verilerin derlenmesinde çeşitli sıkıntılar yaşanmakta. Türkiye’nin sınır ötesi e-ticaretinin yakından izlenebilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla belirtilen bilgilere ihtiyaç duyulmakta. Hazırlanan strateji ile ifade edilen sorunların çözülmesi öngörülüyor. 

1.Eylem; e-ihracatta KDV iadelerine ilişkin uygulama süreçleri iyileştirilecek ve gerekli kolaylaştırmalar yapılacak. Uygulama adımları; (2018/ 4.Çeyrek) konuyla ilgili tarafları bir araya getirecek toplantılar yapılacak. (2019/2. Çeyrek) Gerekli iyileştirmenin yapılabilmesi içi adımlar belirlenerek uygulamaya konulacak. 

2.Eylem; e-ihracatta geri gelen ürünlerin iade alınmasındaki idari yükler kaldırılacak ve uygulama süreçleri uluslararası örnekler incelenerek iyileştirilecek. Uygulama adımları; (2018/4. Çeyrek) konuyla ilgili tarafları bir araya getirecek toplantılar yapılacak. (2019/2.Çeyrek) bu toplantıların çıktıları ışığında uluslararası örnekler incelenerek süreçte iyileştirmelere yapılacak. 

3. Eylem; Ülke ve sektör analizine imkan verecek şekilde sınır ötesi e-ticaret istatistikleri oluşturulacak. Uygulama adımları; (2018/ 4. Çeyrek) Sorumlu kurum tarafından sınır ötesi e-ticaret istatistiklerinin derlenmesi amacıyla ETGB dahil gümrük beyannamelerinde düzenleme yapılacak. (2019/2. Çeyrek) Oluşturulacak istatistikler periyodik olarak yayınlanacak. 

4. Eylem; Elektronik Ticaret Gümrük beyannamesi (ETGB) tüm taşıma modlarını kapsayacak hale getirilecek. Uygulama adımları; (2018/ 4. Çeyrek) Sorumlu kurum tarafından yapılacak hazırlık sonrası ETGB’nin kapsamı tüm taşıma modlarını içine alacak şekilde düzenlenecek. 

3-)SINIR ÖTESİ E-TİCARETTE ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ SAĞLANACAK

Ülkemizde ve dünyada, tüketicilerin e-ticarete yönelik endişelerinin başında güven unsuru gelmekte. Alıcı ve satıcının birbirini yüz yüze görmediği bu ticaret türünde güvenin tesisi büyük önem taşımakta. Bu doğrultuda BTS’nin ‘e-ticaret siteleri için güven damgası sisteminin oluşturulması’ başlıklı 57 no’lu eylemi ile e-ticaretin daha güvenli bir şekilde gerçekleşmesi amaçlanıyor. Söz konusu eylem kapsamında tüketicilerin çevrimiçi alışveriş ortamına ilişkin endişelerinin giderilmesi, e-ticaret sitelerinin belirli standartlara uyumunu gösteren bir güven damgası sisteminin oluşturulması ve bu sistem çerçevesinde belgelendirme ve denetlemeye ilişkin bir yapının kurulması öngörülmekte. Oluşturulacak yapı, hizmet sağlayıcılar ile aracı hizmet sağlayıcılar tarafından uyulması gereken güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını, güven damgası sağlayıcının yetkilendirilmesini, faaliyetleri ve yükümlülüklerine ilişkin hususlar ile güven damgasının verilmesi, askıya alınması ve iptaline yönelik süreçleri kapsayacak. İlgili düzenleme ile yurtiçi ve yurtdışı alışverişlerde tüketici güveninin sağlanması yönünde önemli adımlar atılmış olacak. Sınır ötesi e-ticaret ile yurtdışı ve yurtiçi piyasalara arz edilecek ürünlerin güvenli olması ve konuya ilişkin uluslararası teknik standartları karşılaması, gerek tüketici güveni ve güvenliğinin sağlanması, gerekse Türkiye ürünlerine ilişkin imajın sağlamlaştırılması için oldukça önemli. 

1.Eylem; e-ticarete konu ürünlerde tüketici haklarını koruyacak hukuki altyapı geliştirilecek. Uygulama adımları; (2018/ 4.Çeyrek) e-ticaret kanalıyla piyasaya sunulacak ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi kurallarına uygunluğunun denetlenmesi hakkında mevzuat alt yapısına ilişkin ihtiyaçları ortaya koyan bir çalışma yapılarak mevzuat düzenlenecek. (2019/4 .Çeyrek) Tüketicilerin, bu çalışma sonucunda gerçekleştirilen mevzuat düzenlemelerine dair bilgilendirilmeleri sağlanacak. 

2.Eylem;  e-ihracatta güven artırıcı tedbirlerin alındığını gösteren işaret/damga vb. uygulama getirilecektir. Uygulama adımları; (2018/ 4. Çeyrek) uluslararası standartlar doğrultusunda, belgelendirme yapacak kuruluşlara yönelik usul ve esasların geliştirileceği ve söz konusu kuruluşların akreditasyonunu da içerecek düzenleme yapılacak. (2019/4. Çeyrek) Güven damgası uygulamasının, e-ihracat siteleri ve tüketiciler açısından sağlayacağı faydalara yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek. 

4-) E-İHRACAT YAPAN FİRMALARIN ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİ GELİŞTİRİLECEK

e-ihracatçı firmaların sınır ötesi e-ticaret alanında faaliyet gösteren küresel oyuncuları ile rekabet edebilmelerinin sağlanması adına rekabet güçlerinin, teknolojik düzeylerinin ve ekonomiye katkılarının artırılması, başta e-ihracata yeni yönelecek olan KOBİ’ler için gerekli altyapının ve rekabet gücünün oluşturulması amacıyla çeşitli destek mekanizmalarına ihtiyaç duyuluyor. 

1.Eylem; Uluslararası alanda e-ihracat platformlarının kurulması ve işletilmesine yönelik destek mekanizmaları geliştirilecek. Uygulama adımları; (2019/ 1.Çeyrek) küresel veya bölgesel düzeyde uluslararası kabul görmüş e-ticaret platformları incelenerek, başarılı olmalarında temel etkenler (platform altyapısı, müşteri güvenini sağlamaya dönük unsurlar, lojistik ve ödeme altyapısı vb.) detaylı olarak analiz edilecek. (2019/2.Çeyrek) analiz sonuçlarına göre e-ihracat platformlarının uluslararası alanda gelişmesini sağlayacak destek mekanizmaları geliştirilecek. 

2.Eylem; İhracatçılarımızın uluslararası e-ticaret platformlarını etkin kullanmalarını sağlamaya yönelik destek mekanizmaları geliştirilecek. Uygulama adımları; (2018/4. Çeyrek) mevcut destek sistemi gözden geçirilerek, ihracatçılarımızın e-ticaret platformlarını daha etkin kullanabilmeleri için desteklenmesinde fayda görülen ilave alanlara ilişkin ihracatçıların da görüşleri alınarak bir çalışma yapılacak. (2019/2. Çeyrek) Belirlenen alanlar özelinde destek mekanizmaları geliştirilecek. 

3.Eylem; Mikro girişimcilere e-ihracat alanında danışmanlık desteği dahil uluslararası rekabete uyum sağlamalarına yönelik destekler verilecek. (2018/4. Çeyrek) Mikro girişimcilere e-ihracat sürecinde maliyet oluşturacak alanlar tespit edilecektir. (2019/ 2.Çeyrek) Tespit edilen alanlar özelinde destek mekanizmaları geliştirilecek. 

4.Eylem; Ödeme hizmetleri suna firmaların uluslararası tanınırlığını/bilinirliğini artırmaya yönelik çalışmalar, faaliyetler desteklenecek. Uygulama adımları; (2018/4. Çeyrek) Paydaşların katılımıyla toplantılar düzenlenerek, Türkiye’de ödeme hizmeti sunan firmaların uluslararası alanda tanınırlığını artırmaya yönelik yapılacak tanıtım faaliyetlerine dönük ihtiyaçlar tespit edilecektir. (2019/2. Çeyrek) Ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar dahilinde mevcut/oluşturulacak destek mekanizmaları ile firmalar desteklenecek. 

5. Eylem; Yöresel ürünlerin ve el emeği ürünlerinin sınır ötesi e-ticarete konu edilmesine dönük destek mekanizması oluşturulacak. (20118/ 4. Çeyrek) Kalkınma ajansları vasıtasıyla hali hazırda uluslararası ticarete konu olmayan ancak potansiyel taşıyan öncelikle ürünlerin bölgeler itibariyle belirlenmesine yönelik bir çalışma yapılacak. (2019/3. Çeyrek) ilgili merkezi kurumlar nezdinde veri tabanı oluşturularak, ürün kalitesinin (ürün/ürün grupları itibariyle) hedef piyasa koşulları ve tüketici beğenisine uygun şekilde yükseltilmesine yönelik ihtiyaçlar belirlenecek. Mevcut destek mekanizmaları bu ihtiyaçlara göre değerlendirilecek, ihtiyaç halinde yeni destek mekanizmaları geliştirilecek. 

5-) ÜLKEMİZ E-İHRACATÇI FİRMA SAYISI ARTIRILACAKTIR

Henüz sınır ötesi e-ticaret yapmamış ve yapmaya ilişkin bir vizyonu bulunmayan KOBİ’lerine-ihracatın sunduğu fırsatlar konusunda bilgilendirilmesi, e-ticaret alanında ülkemiz kalkınmasına katkı sunacak bir ekosistem yaratılması adına oldukça önemli olduğu görülüyor. 

1.Eylem; Farklı ülkelerde e-ticaret ekosistemine ilişkin güncel bilgiler ile Pazar ve ürün grubu eşleştirmelerinin yer alacağı bir web sitesi kurulacak. Uygulama adımları; (2018/4. Çeyrek) Paydaşların katılımı ile ihracatçıların ihtiyaç duyduğu bilgilerin tespitine yönelik bir ihtiyaç analizi yapılacak. (2019/4. Çeyrek) Bu çalışma doğrultusunda verile pilot ülkelerden başlamak üzere üretilerek, oluşturulacak web sitesi ile kullanıcıların bilgilerine sunulacak. 

2.Eylem; e-ihracatçı firmaların satış öncesi ve sonrası ülke, müşteri, dil özel/zorunlu uygulamalar vb. dikkat etmesi gereken hususlara doğru ve hızlı bilgilendirme/yönlendirme yapacak destek ofisleri/merkezleri oluşturulacak. Uygulama Adımları; (2019/2. Çeyrek) e-ihracatçılarımızın satış öncesi ve sonrası gerçekleştireceği işlemlerden ortak hizmet sunulabileceklere yönelik kurulacak destek ofisleri uluslararası örnekler incelenerek tasarlanacak. (2019/4. Çeyrek) Söz konusu ortak hizmetler, e-ihracatçı firmaların öncelikleri doğrultusunda tespit edilecek. (2020/2. Çeyrek) Belirlenen öncelikli hizmetler doğrultusunda söz konusu destek ofisleri/merkezleri oluşturulacak. 

3. Eylem; e-ihracatçı firma tabanını ülke genelinde genişletmek ve sayısını artırmak için eğitim ve danışmanlık programları organize edilecek, firmaların e-ihracatçı olması özendirilecek. Uygulama adımları; (2018/3. Çeyrek) Hali hazırda ihracat yapan firmalarımızın e-ihracat yönlendirilmesi amacıyla ilgili kurum/kuruluşları, STK’lar ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla bir çalışma grubu kurulacak. (2019/3. Çeyrek) Çalışma grubu tarafından belirlenecek gündem maddeleri özelinde eğitim ve danışmanlık programları, konferans ve etkinlikler organize edilerek firmaların e-ihracatçı olması özendirilecek. 

6-)MİKRO GİRİŞİMCİLERİN E-İHRACATÇI OLMASI SAĞLANACAK

e-ihracat yapacak potansiyele sahip olduğu halde, bilgi ve farkındalık eksikliği nedeniyle yapamayan mikro girişimciler, strateji kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar ile e-ihracat alanına yönlendirilecek. 

1.Eylem; Mikro girişimcileri e-ihracat alanında güncel tutulan bir portal kanalıyla düzenli olarak bilgilendirmeleri sağlanacak. Uygulama adımları; (2019/ 2. Çeyrek) Mikro girişimcilerin ürünlerinin e-ihracat kanalıyla pazarlanabileceği ülkelerin e-ticaret ekosistemine yönelik bilgiler (e-ihracat hakkında o ülkedeki hukuki ve idari düzenlemeler ile lojistik hizmetleri gibi konularda güncel bilgiler) ile nasıl ihracatçı olunacağına dair sürece ilişkin bilgileri içeren farklı bir portal hazırlanarak kullanıcıların hizmetine sunulacak. 

2. Eylem; e-ihracat konusunda farkındalığı ve bilinirliği artırmaya dönük etkinlikler gerçekleştirilecek. Uygulama adımları; (2018/4.Çeyrek) e-ihracat sürecinin ortaya konması amacıyla paydaşlarla çalışmalar yapılarak e-ihracat konusunda farkındalığı artırma adına dokümanlar hazırlanacak. (2019/4.Çeyrek) Webinar veya çevrimiçi olarak bilgilendirme kursları gerçekleştirilecek. (2020/2.Çeyrek) Farklı illerde çalıştay ve seminerler düzenlenecek. 

3.Eylem; Esnaf ve sanatkârlarda e-ihracat bilincinin oluşturulması amacıyla Esnaf ve Sanatkarlarşurası’nda e-ihracat komitesi oluşturulacak. Uygulama adımları; (2018/4. Çeyrek) Esnaf ve sanatkârların e-ihracat yönlendirilmesi amacıyla esnaf ve sanatkârlarşurası’nda e-ihracat komitesi kurulacak. (2019/4.Çeyrek) farklı illerde seminerler düzenlenecek. 

4.Eylem; Kadınların e-ihracatın sunduğu imkanlarından yararlanmalarını sağlamaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlenecek. Uygulama adımları; (2018/4.Çeyrek) Kadınların e-ihracat potansiyeli taşıyan üretimlerinin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla kadınlar özelinde farkındalığı artıracak eğitim programları hazırlanacak. (2020/4.Çeyrek) Farklı illerde belirli aralıklarla bu programları kapsayan etkinlikler düzenlenecek. 

7-)E-İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ YAPILACAK

Firmalarımızın e-ihracat kanalıyla yeni pazarlara entegre olabilmesinin kolaylaştırılması amacıyla, hedef ülkelerde faaliyet gösteren yerel/küresel oyuncularla iş birlikleri geliştirilerek e-ihracatçılarımıza maliyet vb. alanlarda avantajların sağlanması ve ikili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla e-ihracata yönelik iş birliği imkânlarının geliştirilmesi amaçlanmakta. 

1.Eylem; KOBİ’lerin pazara girişini kolaylaştırmak amacıyla belirlenecek ülkelerdeki etkin e-ticaret siteleri ile iş birlikleri gerçekleştirilecek. Uygulama adımları; (2018/4. Çeyrek) Belirlenecek ülkelerdeki ödeme sistemleri ve lojistik başta olmak üzere e-ticaretin önemli bileşenlerinde, sistemlerini geliştirmiş e-ticaret siteleri tespit edilecektir. (2020/4.Çeyrek) Belirlenen e-ticaret platformları özelinde e-ihracatçılarımıza sağlanabilecek avantajları belirlenerek iş birlikleri gerçekleştirilecek. 

2. Eylem; İkili veya çok taraflı ticaret anlaşmalarında e-ticareti geliştirmeye ilişkin hükümlere yer verilecek. Uygulama adımları; (2019/2.Çeyrek) önde gelen bölgesel veyaikili ticaret anlaşmalarında e-ticarete ilişkin hükümler, kapsam, içerik derlenecek, bu hükümleri işleyişi ve yürürlüğe girdiği günden bugüne yarattığı sonuçlar araştırılarak raporlanacaktır. (2020/4.Çeyrek) Çalışma sonuçları ile ilgili tarafların görüşleri de dikkate alınarak ülkemizce müzakere edilecek yahut hali hazırda müzakeresi devam eden anlaşmalarda e-ihracata yönelik bir işbirliği hükümlerine yer verilmesi sağlanacak

HÜSEYİN MENEKŞE

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.