banner5
Tevfik Efe
Tevfik Efe
Yazarın Makaleleri
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 88
EBU RİFAA(R.A.)      Ebu Rifaa Temim b. Esid b. Adi el-Adevi (ö. 44/664); Adının Abdullah b. Haris b. Esed, baba adının Esed, Üseyd veya Nüzeyr olduğu da zikredilmektedir. Beni Adi kabilesinden olup Mudari nisbesiyle de anılan Ebu...
 HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 87
  EBU RAFİ‘(R.A.)  Ebu Rafi‘ İbrahim (Eslem) el-Kıbti (ö. 40/660); Hz. Peygamber'in azatlı kölesi olan sahabedir.      Ebu Rafi‘ künyesiyle meşhurdur. Adı tam olarak bilinmemekte, ileri sürülen on kadar isim...
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 86
EBU LÜBABE el-ENSARİ(R.A.) Ebu Lübabe Beşir (Rifaa) b. Abdilmünzir el-Ensari el-Evsi; Medine'ye emir olarak gönderilen ve Bedir ganimetlerinden kendisine pay verilen sahabe. Adının Ebu Lübabe, Büşeyr, Rafi‘, Mervan olduğunu söyleyenler...
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 85
EBU SAİD el-HUDRİ(R.A.) Ebu Said Sa‘d b. Malik b. Sinan el-Hudri (ö. 74/693-94) en çok hadis rivayet eden yedi sahabeden biridir. Medine'nin Hazrec kabilesinden olup daha çok künyesiyle tanınır. Hudri nisbesini dedelerinden Hudre'ye nisbetle...
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:83
DIRÂR b. EZVER(R.A) Ebü'l-Ezver Dırâr b. Mâlik b. Evs el-Esedî (ö. 13/634)şair ve cengâver sahabedir. Ebu Bilâl künyesiyle de anılmaktadır. Babası 'eğri boyunlu” anlamına gelen Ezver lakabıyla tanındığı için o da Dırâr...
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 83
EBU AHMED b. CAHŞ(R.A.) Hz. Peygamber'in hanımlarından Zeyneb bint Cahş'ın kardeşi, sahabedir. Ebu Ahmed Abd b. Cahş b. Riab el-Esedi(ö.20/641'den önce) künyesi ile tanınmıştır. Ebu Ahmed künyesi ile de bilinir. Adının Abdullah...
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:82
     DIRÂR b. HATTÂB(R.A)     Dırâr b. Hattâb b. Mirdâs el-Kureşî (ö. 12/633)Kureyş'in en iyi Şairi ve cengâveri olan sahabedir.     Babası Hattâb, Kureyş kabilesinin bir kolu olan Benî Fihr'in...
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 80
EBU CEHM(R.A.) Künyesi; Ebu Cehm Amir b. Huzeyfe b. Ganim el-Kureşi el-Adevi'dir. (ö. 70/690) Hz. Peygamber'in hakemlik yaptığı Kâbe'nin tamiri olayında (605) güçlü kuvvetli bir genç olarak çalıştığı kaynaklarda zikredilmektedir....
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 80
Halife Muaviye döneminde donanma kumandanlığı yapmış olan sahabedir. Künyesi; Ebu Abdullah Cünade b. Ebu Ümeyye el-Ezdi ez- Zehrani'dir(ö. 80/699) Ezd kabilesinin Zehrân koluna mensup olan Cünâde'nin babası Ebu Ümeyye de sahabe idi;...
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 79
CUÂL b. SÜRÂKA(R.A.) Künyesi; Cuâl b. Sürâka ed-Damrî el-Gıfârî olup, Medine'ye hicret eden ilk muhacirlerdendir. Kaynaklarda adı Cuayl, Ciâl, Cüffâl gibi farklı şekillerde geçmektedir. Fakir olduğu için Suffe ashabı arasında yer...
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:78 - CEBBÂR b. SAHR(R.A.)
Hz. Peygamber ve Hz. Ömer zamanlarında vergi tahmin memurluğu yapan sahabedir. Künyesi; Ebu Abdullah Cebbar b. Sahr b. Ümeyye el Ensari (ö. 30/650-51) Medineli olup Hazrec kabilesinin Benî Selime kolundandır. Hz. Peygamber'e biat eden hanımlardan...
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:77  
     CERÎR b. ABDULLAH(R.A.)      Yemenli Becîle kabilesinin reisi olan kumandan sahabedir. Künyesi; Ebu Amr Cerîr b. Abdullah b. Cabir el-Beceli olup İslâmiyet'i kabul etmeden önceki hayatı hakkında fazla bilgi...
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:76
ABDULLAH b. SÜHEYL(R.A.) Künyesi; Ebu Süheyl Abdullah b. Süheyl b. Amr el-Âmirî (ö. 12/633) olup, Meşhur Ebu Cendel'in ağabeyidir. Müslüman olduktan sonra ikinci Habeşistan Hicret'ine katıldı. Habeşistan dönüşü, babası Süheyl'in...
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:75
        ABDULLAH b. ATÎK(R.A.)         Abdullah b. Atik el-Ensari (ö. 12/633)kendi ismiyle anılan bir seriyyenin kumandanı olan sahabedir. Medineli olduğu için el-Ensari nisbesiyle anılan Abdullah, Hazrec kabilesindendir....
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 74
 ABDULLAH b. SÜHEYL(R.A.)  Künyesi; Ebu Süheyl Abdullah b. Süheyl b. Amr el-Âmirî (ö. 12/633) olup, Meşhur Ebu Cendel'in ağabeyidir. Müslüman olduktan sonra ikinci Habeşistan Hicret'ine katıldı. Habeşistan dönüşü, babası...
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:73
EBÂN b. SAÎD(R.A.) Asıl adı; Ebü'l-Velîd Ebân b. Saîd b. Âs b. Ümeyye el-Kureşî (ö. 13/634) peygamberimizin Bahreyn'e vali olarak gönderdiği sahabedir.     Soyu Abdümenâf'ta Hz. Peygamber'in soyu ile birleşir....
 HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:72
BÜREYDE b. HUSAYB(R.A.)      Asıl adı; EbûAbdillâhBüreyde b. el-Husayb b. Abdillâh el-Eslemî (ö. 63/682-83) Horasan bölgesinde en son vefat eden sahâbîdir. Eslem kabilesinin Sehmoğulları koluna mensuptur. Adının Âmir, künyesinin...
ALIN TERİ HIRSIZLARI
İnsanoğlu hayatını devam ettirmek için yeme, içme ve barınma gibi şeylere ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçlarını da karşılamak için çalışmak zorundadır.    Çalışmak; insanın bedensel ve aklen ortaya koyduğu çabaların tamamıdır....
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜR: 71
 BERÂ b. ÂZİB (R.A.) Asıl adı`;EbûUmâre el-Berâ' b. Âzib b. el-Hâris el-Ensârî (ö. 71/690 ) olan ve hadis rivayetinde meşhur olan sahabedir. Medine'nin Evs kabilesindendir. İlk İslâmî bilgileri hicretten önce Hz. Peygamber'in...
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 70
    BEŞÎR b. SA‘D(R.A.)     Asıl adı; Ebü'n-Nu‘mânBeşîr b. Sa‘d b. Sa‘lebe el-Ensârî el-Hazrecî (ö. 12/633)olan Kumandan sahâbîdir.     Ashabın ileri gelenlerinden Nu‘mân b. Beşîr'in babasıdır....
BİR DESTANIN HİKÂYESİ; ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
 Yıl 15 Mart 1915, Osmanlı imparatorluğu zorlu cephelerde savaşlar verirken ihtilaf devletleri de İstanbul'u denizden kuşatma çabası sonuçsuz kalmıştı. Yeni bir strateji uygulayarak karadan Osmanlı topçu bataryalarını ele geçirerek...
Hak yolunda bir ömür 
Künyesi; Ebü'd-Dahhâk Fîrûz (Feyrûz) ed-Deylemî (ö.53/673) olan ve peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansi'yi öldüren sahabedir. Aslen İranlı olup Kisrâ Enûşirvân'ın Habeşlileri Yemen'den çıkarması için gönderdiği...
İslam'a adanmış ömür 
Asıl adı Zübeyr b.Avvam b. Huveylid el- Kureşi el- Esedi olup Mekke'de 594 ya da 595 yılında doğmuştur. Babası Hz. Hatice'nin kardeşi Avvam b. Huveylid, annesi Peygamberimizin halası Safiyye b. Abdulmuttalib'tir. Soyu Kusay b. Kilab'da...
Hak yolunda bir ömür 
Asıl adı, Ebu Abdullah (Ebu Muhammed) Fazl b. Abbâs b. Abdulmutalib el-Hâşimî el-Kureşî olan Abbas, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almak zorunda kaldı ve bu savaşta esir düştü. Kendisinin ve diğer akrabalarının fidyelerini...