banner5
Tevfik Efe
Tevfik Efe
Yazarın Makaleleri
Hak yolunda bir ömür: Ala b. Hadramî
Hz. Peygamber, Ebu Bekir ve Ömer devirlerinde Bahreyn valiliği yapmış sahabedir. Künyesi El- Ala b. Abdullah b. İmad el Hadrami'dir. Babası Abdullah Hadramut'tan gelerek Mekke'ye yerleşmiştir. Ala Mekke'de doğdu ve erken tarihlerde...
Örnek bir şahsiyet; Ebu Hureyre
Yemende yaşayan Ezd kabilesinin Devs koluna mensup olup ne zaman doğduğu belli değildir. Cahiliye devrinde adı Abdüşems, Abdüamr, Sükeyn, Amr b. Abdüganm gibi farklı isimlerle anıldığı bilinmektedir. Onun adını Abdurrahman veya Abdullah olarak...
Cengaver sahabe; Ebû Dücâne (R.A.)
     Künyesi; Ebû Dücâne Simâk b. Hareşe b. Levzân el-Ensârî (ö. 12/633)olup Müslümanlar arasında cengâver sahabe olarak tanındı.       Medine'nin Hazrec kabilesindendir. Nesep zincirinin Simâk b. Evs b....
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 69
ABDULLAH b. HUZAFE(R.A.)        Hz. Peygamber'e elçilik yapmış sahâbelerdendir. Künyesi Ebû Huzâfe Abdullah b. Huzâfe el-Kureşî es-Sehmî'dir. (ö. 35/655-56)       İslâmiyet'in yayılmaya başladığı...
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:68
     TUFEYL b. AMR(R.A.)      Künyesi;Tufeyl b. Amr b. Tarîf el-Ezdî ed-Devsî (ö. 12/633)olup, kabilesinin İslâm'a girmesine vesile olan sahâbedir.     Yemenli Ezd kabilesinin Devs boyunun ileri gelenlerindendir....
Hak yolunda Harcanan Ömür 67:  ÜMMÜ HAKÎM(R.A.)
      Künyesi, Ümmü Hakîm bint el-Haris b. Hişâm el-Kureşiyye el-Mahzûmiyye (ö. 14/635)Ebu Cehil 'in yeğeni kadın sahabedir.       Adı bilinmemektedir. Babası Ebû Cehil 'in kardeşi Haris b. Hişâm, annesi...
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:66 SAÎD b. ÂMİR(R.A)
Asıl adı; Saîd b. Âmir b. Hizyem el-Cumahî el-Kureşî (ö. 20/641)olup, annesi Ervâ bint Ebû Muayt'tır. On altı-on yedi yaşlarında iken Hayber'in fethi sırasında müslüman olmuştur. Müslüman olmasında Hübeyb b. Adiyy'in...
EN ÇOK FETVA VEREN 7 SAHABEDEN BİRİ!
Ebu Abdürrahman Abdullah b. Ömer b. El-Hattâb el-Kureşî el-Adevî Hz. Ömer'in oğlu, en çok hadis rivayet eden, en çok fetva veren yedi sahabeden biridir. İbn Ömer diye de anılan Abdullah, nübüvvetin üçüncü yılında Mekke'de doğdu....
Ezan ve Hz. Bilâl 
    Ebû Abdullah(Ebû Abdülkerim veya Ebû Amr) Bilâl b. Rebâh(ö. 20/641) Hz. Peygamber'in ilk müezzini olan sahabe. Hicretten kırk yıl kadar önce (581 civarı)Habeş asıllı bir köle olarak Arabistan'ın batı tarafındaki...
Kendimizi düşünmek!
Yaşamda öyle bir noktaya geldik ki... Komşusunu, akrabasını, ailesini, yakınını, mümin kardeşini, Türk soydaşlarını düşünmeyen bir hayat yaşıyoruz.  Kafalarda tek bir düşünce var: Bana dokunmaya yılan bin yıl yaşasın. Hayatımızı...
Hak yolunda bir ömür: Said B. Zeyd
Asıl adı, Ebü'l-A'ver(Ebu Sevr)Said b.Zeyd b. Amr b. Nüfeyl el- Kureşi'dir. Peygamberimizin hayatta iken cennetle müjdelediği on kişiden yani aşer-i mübeşşeredendir. Miladi 600 yılı civarında Mekke'de doğdu. Adî b. Ka'b...
Yakın dost; Hz. Talha
Asıl adı, Talha b. Ubeydullah b.Osman et-Teymi el- Kureşi olup nesebi Mürre 'de Hz peygamber ile Amr b.Ka'b'da Hz. Ebu Bekir ile birleşir. Annesi Sa'be bint Abdullah'tır. Sa'be, sahabeden Ala b. Hadrami'nin kızıdır....
  KURBAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN
                                          Bir kurban bayramını daha birlik, beraberlik, sevgi ve huzur içinde kutlamanın mutluluğunu yaşadığımız...
Sade bir yaşam örneği
Asıl adı Ebu İshak Sa'd b. Ebu Vakkas Malik b. Vüheyb El Kureşi Ez Zühri olup, 592 yılında Mekke'de doğdu. Nesebi Beni Zühre'den olan babası vasıtasıyla Kilab b. Mürre 'de Beni Ümeyye 'den olup, İslamiyet'i kabul...
Hak yolunda iki sahabe
Abdullah B. Cahş (R.A.)        Asıl adı; Ebû Muhammed Abdullah b. Cahş b. Riâb b. Ya'mer el-Esedî'dir.(ö. 3/624) Hz. Peygamber'in halasının oğlu ve ilk seriyye kumandanı olan sahabe olarak zikredilir. Hz. Peygamber...
Hz. Ömer ve adalet
Hulafa-i Raşidin'in ikincisi olan Hz.Ömer'in asıl adı Ebu Hafs Ömer b. el- Hattab b. Nüfeyl b.Abdüluzza el- Kureşi el- Adevi'dir.Fil vakasından on üç yıl sonra diğer bir rivayete göre büyük ficar savaşından dört yıl sonra...
İslam'ı ilk kabul edenlerden!
Ebu Abdurrahman Abdullah b. Mes'ud b. Gafil b. Habib el- Huzeli; ilk Müslümanlardan ve Kûfe'de ilk tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusudur. İslam'dan önceki hayatı hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Babası Abdullah b. Haris...
Hak yolunda bir sahabe: Seleme b. Ekva
Ebû Müslim Seleme b. Amr b. Sinan el-Ekva' el-Eslemî (ö. 74/693) Medine yakınlarında yaşayan Eslemoğulları kabilesi içinde doğdu. Ekva' diye bilinen dedesi Sinan b. Abdullah'a nisbet edilerek İbnü'l-Ekva' olarak anılır....
Rasülullah'a 10 yıl hizmet etti!
Asıl adı, Ebu Hamza Enes b. Malik b. Nadr el-Ensari olup, Hz. Peygambere hizmetiyle tanınan ve en çok hadis rivayet eden sahabelerden biridir. Hicretten on yıl önce doğdu Hazreç kabilesinin Neccaroğulları sülalesindendir. Topladığı ekşi bir...
İlk 10 Müslüman'dan biri!
Asıl adı, Ebu Muhammed Abdurrahman b.  Avf b. Abdiavf el- Kureşi ez-Zuhri olan Abdurrahman, fil vakasından on yıl sonra Mekke'de doğdu. Cahiliye döneminde Abdü Amr veya Abdü'l- Kâbe adı Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber tarafından...
Sabır ayı geride kaldı
Mübarek bir aydı, RAMAZAN ayı içinde sakladığı bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesi ile birlikte     maalesef  elveda demeye hazırlanıyor.Hepimiz için bir kurtuluş vesilesi olması umudu içindeyim Allah'tan. Orucunu hakkıyla...
Hak yolunda ömür!
Asıl adı, Ebû Amr Âmir b. Füheyre et-Teymî'dir.(ö. 4/625) O, Hz. Peygamber ve Ebû Bekir'le birlikte Medine'ye hicret eden sahabedir. Hz. Peygamber henüz Dârülerkam'a çekilmeden önce Müslüman olan kölelerdendir. Bu sebeple...
Önemli bir sahabe; Cafer b. Ebû Tâlib
Ebû Abdullah Cafer b. Ebu Talip b. Abdulmuttalib el-Hâşimi (ö. 8/629) Hz. Peygamber'in amcasının oğlu, Mûte Savaşı kumandanlarından, sahabe. Yaklaşık 590 yılında Mekke'de doğdu. Hz. Ali'nin öz kardeşi olup ondan on yaş büyüktü....
Şair Bir Sahabe; Abdullah b. Revâha
Asıl adı, Ebû Muhammed Abdullah b. Revâha olan sahabe şair ve Mûte savaşında şehit olan üçüncü kumandan olarak bilinmektedir. Hazrec kabilesinin Benî Haris kolundan Revâha b. Sa‘lebe'nin oğludur. Muhadramûn şairlerinden olup sanatını...