banner5

Öğrenciler arasında büyüyen tehlike!

Öğrenciler ve eğitimciler arasında yapılan araştırma sonucunda çıkanlar korkutucu

Öğrenciler arasında büyüyen tehlike!

Öğrenciler ve eğitimciler arasında yapılan araştırma sonucunda çıkanlar korkutucu

26 Haziran 2014 Perşembe 11:28
Öğrenciler arasında büyüyen tehlike!

1.714 öğrenci, 173 öğretmen ve 42 okul yöneticisi arasında yapılan araştırmaya göre gençler sanal şiddetten, flört şiddetine kadar pek çok şiddet türünü birbirine uyguluyor. Liselerde en yaygın şiddet türleri ise şöyle: fiziksel şiddet, tehdit, alay, lakap takma, hakaret etme, aşağılama, rencide etme, arkadaş grubuna almama...

Li­se­li Genç­ler ve Şid­det Al­gı­sı Araş­tır­ma­sı'na gö­re okul­lar­da en çok fi­zik­sel  şid­det, onur kı­rı­cı, kü­çük dü­şü­rü­cü, ren­ci­de edi­ci sö­zel şid­det, gen­ci yal­nız­laş­tı­ran izo­le edi­ci şid­det ol­mak üze­re üç fark­lı şid­det uy­gu­la­nı­yor.

Genç­ler en çok sö­zel şid­de­te, da­ha son­ra fi­zik­sel şid­de­te, en son da izo­le edi­ci şid­de­te ma­ruz ka­lı­yor. İs­tan­bul ge­ne­lin­de li­se­li genç­le­rin, öğ­ret­men­le­rin ve okul yö­ne­ti­ci­le­ri­nin genç­ler ara­sın­da­ki şid­det üze­ri­ne de­ne­yim­le­ri­nin, tu­tum­la­rı­nın, al­gı­la­rı­nın ve ka­na­at­le­ri­nin der­len­me­si, bu ko­nu üze­ri­ne ge­nel bir fo­toğ­raf çe­kil­me­si ama­cıy­la Genç Ha­yat Vak­fı ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len araş­tır­ma ko­nu­su,Tür­ki­ye için ye­ni ta­nı­şıl­mış ve he­nüz tam keş­fe­dil­me­miş bir alan.

11 li­se tü­rün­den se­çi­len 50 okul araş­tı­rıl­dı

Genç­le­rin bir­bir­le­ri üze­rin­de kur­du­ğu ve fark­lı şid­det tür­le­ri­ni sis­te­ma­tik ola­rak uy­gu­la­dı­ğı güç iliş­ki­si­nin de­ğer­len­di­ril­di­ği Li­se­li Genç­ler ve Şid­det Al­gı­sı Araş­tır­ma­sı, ge­nel li­se, Ana­do­lu İmam Ha­tip,  En­düs­tri Mes­lek, Ana­do­lu Li­se­si, Ti­ca­ret Mes­lek Li­se­si, Ana­do­lu Öğ­ret­men Li­se­si, Özel Li­se, Kız Tek­nik ve Mes­lek Li­se­si, Çok Prog­ram­lı Li­se, Sos­yal Bi­lim­ler Li­se­si, Sağ­lık Mes­lek Li­se­si ol­mak üze­re İs­tan­bu­l'­da­ki 11 li­se tü­rün­den se­çi­len 50 li­se­de ger­çek­leş­ti­ril­di.

En yay­gın se­bep: La­kap

Şid­det uy­gu­la­nan genç­le­rin ver­dik­le­ri ya­nıt­la­ra gö­re şid­det tür­le­ri ara­sın­da la­kap ta­kıl­ma­sı yüz­de 50.1 ile en yay­gın se­bep ola­rak ilk sı­ra­da yer alı­yor.Öğ­ren­ci­le­rin yüz­de 41.2'si ken­di­si­ne kö­tü şa­ka­lar ya­pıl­dı­ğı­nı, yüz­de 31.7'si alay edil­di­ği­ni, 22.9'u de­di­ko­du­lar ya­yıl­dı­ğı­nı ve kö­tü şey­ler söy­len­di­ği­ni, yüz­de 22.1'i eş­ya­la­rı­nın kı­rıl­dı­ğı­nı, 11.6'sı ba­şı­na kö­tü şey­ler ge­le­ce­ği­ne da­ir teh­dit edil­di­ği­ni, 11.4'ü ar­ka­daş gru­bu­na alın­ma­dı­ğı­nı, 8.8'i hak­kın­da kö­tü şey­ler ya­zıl­dı­ğı­nı, 7.8'i kim­se­nin ken­di­siy­le ko­nuş­ma­dı­ğı­nı, 7.6'sı sal­dı­rı­ya uğ­ra­dı­ğı­nı, dö­vül­dü­ğü­nü, 5.8'i de itil­di­ği­ni, da­yak ve­ya to­kat atıl­dı­ğı­nı söy­lü­yor.

Çö­züm yön­tem­le­ri

Şi­ka­yet­te bu­lun­mak, üst sı­nıf­lar­da oku­yan ya da po­pü­ler genç­le­ri ara­bu­lu­cu yap­mak, ola­yı bü­yüt­me­mek, ses­siz kal­mak. Ken­di­ni ko­ru­mak için ola­yı bü­yüt­me­me­yi ter­cih eden genç, şid­det uy­gu­la­ya­nın tek­rar ra­da­rı­na gi­re­bi­li­yor.

Şid­det en çok sı­nıf­ta

Genç­le­rin yüz­de 57.4'ünün ken­di ya­şı­tı öğ­ren­ci­le­rin şid­de­ti­ne uğ­ra­dı­ğı dik­kat çe­ki­yor.Şid­det uy­gu­la­yan di­ğer ki­şi­le­rin da­ğı­lı­mı ise şöy­le: çok ar­ka­da­şı olan bir öğ­ren­ci ta­ra­fın­dan yüz­de 15.3, on­dan bü­yük öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan yüz­de 14.7, güç­lü bir öğ­ren­ci ta­ra­fın­dan yüz­de 11.9, ta­nı­ma­dı­ğı bir öğ­ren­ci ta­ra­fın­dan yüz­de 10.4, po­pü­ler bir öğ­ren­ci ta­ra­fın­dan yüz­de 10.2. Şid­de­te doğ­ru yön­tem­ler­le mü­da­ha­le edil­me­di­ği ve şid­de­tin gör­mez­den ge­lin­di­ği du­rum­lar­da; şid­det özel­lik­le sı­nıf­lar­da yo­ğun­la­şı­yor.Sı­nıf­lar­dan son­ra sı­ra­sıy­la en çok okul dı­şın­da, okul bah­çe­sin­de, okul ko­ri­do­run­da, okul tu­va­le­tin­de ve okul ser­vi­sin­de şid­det uy­gu­la­nı­yor.

Cin­si­ye­te gö­re de­ği­şi­yor

Şid­det tür­le­ri cin­si­yet­le­re gö­re de fark­lı­lık gös­te­ri­yor. Araş­tır­ma la­kap ta­kıl­ma­sı, alay edil­me­si, kö­tü şa­ka­lar ya­pıl­ma­sı gi­bi sö­zel şid­de­te da­ha çok kız­la­rın, teh­dit edil­mek, sal­dı­rı­ya uğ­ra­mak, dö­vül­mek, it­mek, da­yak veya to­kat atıl­ma­sı gi­bi şid­dete er­kek­le­r uğ­ruyor.

Erkekler tehlike çemberinde

Genç­ler ara­sın­da­ki şid­det tür­le­ri­ne cin­si­yet, yaş, li­se tü­rü ek­se­nin­de ba­kıl­dı­ğın­da, genç er­kek­ler her üç şid­det tü­rü­ne de kız­la­ra oran­la da­ha çok ma­ruz ka­lı­yor ve şa­hit olu­yor. De­di­ko­du, hak­kın­da kö­tü şey­le­rin ya­zıl­ma­sı ha­ri­cin­de­ki tüm şid­det mad­de­le­ri­ne genç er­kek­le­rin da­ha çok ma­ruz kal­ma­la­rı ve şa­hit ol­ma­la­rı, er­kek­le­ri şid­det ko­nu­sun­da teh­li­ke­li bir çem­be­re so­ku­yor.

Şid­det gör­me ne­den­le­ri

Genç­le­re gö­re şid­det gör­me ne­den­le­ri de de­ği­şim gös­te­ri­yor. Ki­mi et­nik kö­ke­nin­den do­la­yı şid­det gör­dü­ğü­nü dü­şü­nür­ken ki­mi ezik­li­ği­ni, en­ge­li­ni, za­yıf ya da ki­lo­lu, zen­gin ya da fa­kir, ça­lış­kan ya da tem­bel ol­ma­sı­nı ge­rek­çe gös­te­ri­yor.

Kaynak: Bugün

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.